ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

262

โรงเรียน
ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
171
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
256
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
45
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6 -33.57

สพฐ. 0.00
ประเทศ 0.00
ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3 -30.95

สพฐ. 0.00
ประเทศ 0.00
ดูข้อมูล

99

ครูและบุคลากร

สนง.
83
รร.
16
นักเรียน : ครู
1,974 : 1
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2564

ดูข้อมูล

0

แผนอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-6
คิดเป็น
-1%
ดูข้อมูล

2,463

ห้องเรียน
3
ดูข้อมูล

31,579

นักเรียน
-257
นักเรียน : ห้อง
13 : 1
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
6,211
60
นร.ประถมศึกษา
22,323
-319
นร.ม.ต้น
3,003
12
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 212 /81%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 44 /17%
ประถมศึกษา 5 /2%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 1 /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 171 /65%
ขนาดกลาง 88 /34%
ขนาดใหญ่ 3 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 171 /65%
ขนาดที่ 2 54 /21%
ขนาดที่ 3 25 /10%
ขนาดที่ 4 9 /3%
ขนาดที่ 5 3 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ภูมิศาสตร์การเดินทาง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายมนัส เจียมภูเขียว
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
 • นายวัชรินทร์ ภูมิภาค
 • นายญาณวรุตฎ์ มิทราวงศ์
 • นายเลิศพงศ์ ไปนาน
 • นายพงษ์พิทักษ์ แก้วมณี
 • นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง
 • นายเอนก ชาติพหล
 • นายสมรภูมิ เพิดวังม่วง
ภูเขียว

71 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เกษตรสมบูรณ์

63 โรงเรียน

ดูข้อมูล
แก้งคร้อ

57 โรงเรียน

ดูข้อมูล
คอนสาร

39 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บ้านแท่น

32 โรงเรียน

ดูข้อมูล
333 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version 2020.07