จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด1243-55
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา น้อยกว่า 2 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 2 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 3 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 4 ปี3--3
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 5 ปี3--3
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 6 ปี64-10
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 7 ปี-7-7
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 8 ปี-9-9
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 9 ปี-5-5
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 10 ปี-7-7
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 11 ปี-8-8
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 12 ปี-3-3
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 13 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 14 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 15 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 16 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 17 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 18 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 19 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 20 ปี----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 20 ปีขึ้นไป----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด3283-115
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา น้อยกว่า 2 ปี----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 2 ปี----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 3 ปี6--6
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 4 ปี14--14
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 5 ปี5--5
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 6 ปี76-13
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 7 ปี-8-8
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 8 ปี-17-17
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 9 ปี-10-10
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 10 ปี-16-16
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 11 ปี-19-19
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 12 ปี-7-7
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 13 ปี----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 14 ปี----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 15 ปี----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 16 ปี----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 17 ปี----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 18 ปี----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 19 ปี----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 20 ปี----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 20 ปีขึ้นไป----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด1042-52
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 2 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 3 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 4 ปี3--3
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 5 ปี3--3
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 6 ปี41-5
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 7 ปี-7-7
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 8 ปี-7-7
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 9 ปี-6-6
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 10 ปี-10-10
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 11 ปี-9-9
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 12 ปี-2-2
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 13 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 14 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 15 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 16 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 17 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 18 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 19 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 20 ปี----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 20 ปีขึ้นไป----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด2244-66
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 2 ปี----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 3 ปี1--1
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 4 ปี9--9
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 5 ปี7--7
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 6 ปี51-6
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 7 ปี-8-8
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 8 ปี-10-10
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 9 ปี-4-4
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 10 ปี-6-6
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 11 ปี-11-11
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 12 ปี-4-4
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 13 ปี----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 14 ปี----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 15 ปี----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 16 ปี----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 17 ปี----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 18 ปี----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 19 ปี----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 20 ปี----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 20 ปีขึ้นไป----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด3096-126
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 2 ปี----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 3 ปี2--2
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 4 ปี12--12
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 5 ปี12--12
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 6 ปี46-10
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 7 ปี-11-11
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 8 ปี-22-22
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 9 ปี-20-20
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 10 ปี-13-13
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 11 ปี-11-11
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 12 ปี-13-13
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 13 ปี----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 14 ปี----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 15 ปี----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 16 ปี----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 17 ปี----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 18 ปี----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 19 ปี----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 20 ปี----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 20 ปีขึ้นไป----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1533-48
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง น้อยกว่า 2 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 2 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 3 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 4 ปี3--3
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 5 ปี10--10
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 6 ปี2--2
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 7 ปี-6-6
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 8 ปี-6-6
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 9 ปี-4-4
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 10 ปี-8-8
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 11 ปี-3-3
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 12 ปี-6-6
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 13 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 14 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 15 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 16 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 17 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 18 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 19 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปี----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปีขึ้นไป----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด19224485
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 2 ปี----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 3 ปี4--4
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 4 ปี7--7
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 5 ปี5--5
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 6 ปี32-5
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 7 ปี----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 8 ปี-2-2
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 9 ปี-6-6
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 10 ปี-3-3
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 11 ปี-5-5
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 12 ปี-437
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 13 ปี--1313
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 14 ปี--1313
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 15 ปี--99
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 16 ปี--55
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 17 ปี--11
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 18 ปี----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 19 ปี----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 20 ปี----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 20 ปีขึ้นไป----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1659-75
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง น้อยกว่า 2 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 2 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 3 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 4 ปี3--3
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 5 ปี10--10
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 6 ปี3--3
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 7 ปี-13-13
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 8 ปี-14-14
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 9 ปี-6-6
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 10 ปี-10-10
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 11 ปี-12-12
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 12 ปี-4-4
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 13 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 14 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 15 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 16 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 17 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 18 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 19 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปี----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปีขึ้นไป----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด724-31
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง น้อยกว่า 2 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 2 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 3 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 4 ปี1--1
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 5 ปี4--4
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 6 ปี23-5
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 7 ปี-6-6
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 8 ปี-5-5
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 9 ปี-4-4
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 10 ปี-3-3
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 11 ปี-2-2
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 12 ปี-1-1
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 13 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 14 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 15 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 16 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 17 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 18 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 19 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปี----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปีขึ้นไป----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด2159-80
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง น้อยกว่า 2 ปี----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 2 ปี----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 3 ปี----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 4 ปี6--6
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 5 ปี10--10
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 6 ปี5--5
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 7 ปี-11-11
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 8 ปี-12-12
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 9 ปี-11-11
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 10 ปี-11-11
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 11 ปี-11-11
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 12 ปี-2-2
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 13 ปี-1-1
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 14 ปี----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 15 ปี----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 16 ปี----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 17 ปี----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 18 ปี----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 19 ปี----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปี----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปีขึ้นไป----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด2162-83
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง น้อยกว่า 2 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 2 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 3 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 4 ปี3--3
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 5 ปี12--12
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 6 ปี65-11
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 7 ปี-13-13
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 8 ปี-8-8
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 9 ปี-13-13
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 10 ปี-9-9
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 11 ปี-9-9
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 12 ปี-5-5
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 13 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 14 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 15 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 16 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 17 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 18 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 19 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปี----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปีขึ้นไป----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด216416101
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง น้อยกว่า 2 ปี----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 2 ปี----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 3 ปี----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 4 ปี4--4
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 5 ปี7--7
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 6 ปี102-12
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 7 ปี-13-13
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 8 ปี-8-8
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 9 ปี-14-14
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 10 ปี-7-7
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 11 ปี-9-9
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 12 ปี-10212
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 13 ปี-178
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 14 ปี--44
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 15 ปี--33
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 16 ปี----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 17 ปี----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 18 ปี----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 19 ปี----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปี----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 20 ปีขึ้นไป----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด1847-65
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร น้อยกว่า 2 ปี----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 2 ปี----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 3 ปี----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 4 ปี4--4
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 5 ปี11--11
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 6 ปี36-9
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 7 ปี-5-5
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 8 ปี-8-8
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 9 ปี-4-4
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 10 ปี-6-6
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 11 ปี-8-8
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 12 ปี-9-9
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 13 ปี-1-1
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 14 ปี----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 15 ปี----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 16 ปี----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 17 ปี----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 18 ปี----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 19 ปี----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 20 ปี----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 20 ปีขึ้นไป----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด2947-76
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร น้อยกว่า 2 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 2 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 3 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 4 ปี8--8
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 5 ปี15--15
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 6 ปี61-7
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 7 ปี-8-8
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 8 ปี-6-6
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 9 ปี-14-14
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 10 ปี-6-6
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 11 ปี-5-5
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 12 ปี-7-7
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 13 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 14 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 15 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 16 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 17 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 18 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 19 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 20 ปี----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 20 ปีขึ้นไป----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด2412258204
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร น้อยกว่า 2 ปี----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 2 ปี----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 3 ปี4--4
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 4 ปี4--4
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 5 ปี9--9
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 6 ปี79-16
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 7 ปี-16-16
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 8 ปี-15-15
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 9 ปี-22-22
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 10 ปี-24-24
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 11 ปี-21-21
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 12 ปี-15722
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 13 ปี--2020
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 14 ปี--1818
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 15 ปี--1212
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 16 ปี----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 17 ปี--11
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 18 ปี----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 19 ปี----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 20 ปี----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 20 ปีขึ้นไป----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด6402571
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา น้อยกว่า 2 ปี----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 2 ปี----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 3 ปี----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 4 ปี----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 5 ปี2--2
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 6 ปี4--4
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 7 ปี-9-9
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 8 ปี-6-6
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 9 ปี-6-6
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 10 ปี-7-7
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 11 ปี-6-6
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 12 ปี-628
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 13 ปี--77
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 14 ปี--1111
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 15 ปี--44
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 16 ปี--11
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 17 ปี----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 18 ปี----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 19 ปี----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปี----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปีขึ้นไป----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด2397-120
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา น้อยกว่า 2 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 2 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 3 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 4 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 5 ปี16--16
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 6 ปี74-11
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 7 ปี-9-9
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 8 ปี-11-11
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 9 ปี-11-11
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 10 ปี-22-22
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 11 ปี-22-22
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 12 ปี-18-18
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 13 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 14 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 15 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 16 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 17 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 18 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 19 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปี----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปีขึ้นไป----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด836-44
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา น้อยกว่า 2 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 2 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 3 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 4 ปี3--3
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 5 ปี5--5
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 6 ปี-3-3
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 7 ปี-3-3
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 8 ปี-6-6
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 9 ปี-7-7
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 10 ปี-6-6
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 11 ปี-7-7
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 12 ปี-4-4
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 13 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 14 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 15 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 16 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 17 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 18 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 19 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปี----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปีขึ้นไป----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด1246-58
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา น้อยกว่า 2 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 2 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 3 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 4 ปี3--3
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 5 ปี7--7
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 6 ปี26-8
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 7 ปี-4-4
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 8 ปี-11-11
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 9 ปี-6-6
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 10 ปี-9-9
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 11 ปี-6-6
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 12 ปี-4-4
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 13 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 14 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 15 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 16 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 17 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 18 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 19 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปี----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปีขึ้นไป----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด278539151
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา น้อยกว่า 2 ปี----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 2 ปี----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 3 ปี2--2
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 4 ปี7--7
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 5 ปี12--12
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 6 ปี64-10
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 7 ปี-21-21
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 8 ปี-11-11
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 9 ปี-18-18
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 10 ปี-10-10
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 11 ปี-8-8
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 12 ปี-13518
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 13 ปี--1313
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 14 ปี--1414
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 15 ปี--77
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 16 ปี----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 17 ปี----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 18 ปี----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 19 ปี----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปี----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปีขึ้นไป----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด716-23
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา น้อยกว่า 2 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 2 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 3 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 4 ปี5--5
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 5 ปี2--2
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 6 ปี-4-4
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 7 ปี-1-1
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 8 ปี-2-2
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 9 ปี-3-3
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 10 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 11 ปี-5-5
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 12 ปี-1-1
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 13 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 14 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 15 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 16 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 17 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 18 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 19 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปี----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปีขึ้นไป----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด515-20
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา น้อยกว่า 2 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 2 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 3 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 4 ปี2--2
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 5 ปี1--1
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 6 ปี2--2
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 7 ปี-3-3
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 8 ปี-5-5
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 9 ปี-2-2
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 10 ปี-4-4
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 11 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 12 ปี-1-1
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 13 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 14 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 15 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 16 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 17 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 18 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 19 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปี----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 20 ปีขึ้นไป----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1650-66
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ น้อยกว่า 2 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 2 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 3 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 4 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 5 ปี8--8
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 6 ปี8--8
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 7 ปี-5-5
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 8 ปี-7-7
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 9 ปี-15-15
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 10 ปี-6-6
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 11 ปี-8-8
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 12 ปี-9-9
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 13 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 14 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 15 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 16 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 17 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 18 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 19 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปี----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปีขึ้นไป----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด38103-141
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ น้อยกว่า 2 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 2 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 3 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 4 ปี4--4
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 5 ปี21--21
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 6 ปี135-18
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 7 ปี-16-16
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 8 ปี-17-17
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 9 ปี-15-15
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 10 ปี-16-16
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 11 ปี-17-17
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 12 ปี-17-17
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 13 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 14 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 15 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 16 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 17 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 18 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 19 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปี----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปีขึ้นไป----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1746-63
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ น้อยกว่า 2 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 2 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 3 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 4 ปี2--2
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 5 ปี9--9
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 6 ปี6--6
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 7 ปี-9-9
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 8 ปี-5-5
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 9 ปี-8-8
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 10 ปี-5-5
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 11 ปี-8-8
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 12 ปี-11-11
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 13 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 14 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 15 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 16 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 17 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 18 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 19 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปี----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปีขึ้นไป----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1239-51
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ น้อยกว่า 2 ปี----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 2 ปี----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 3 ปี----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 4 ปี4--4
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 5 ปี3--3
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 6 ปี53-8
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 7 ปี-3-3
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 8 ปี-5-5
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 9 ปี-7-7
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 10 ปี-7-7
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 11 ปี-8-8
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 12 ปี-5-5
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 13 ปี-1-1
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 14 ปี----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 15 ปี----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 16 ปี----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 17 ปี----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 18 ปี----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 19 ปี----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปี----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปีขึ้นไป----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1456-70
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ น้อยกว่า 2 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 2 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 3 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 4 ปี3--3
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 5 ปี8--8
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 6 ปี32-5
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 7 ปี-9-9
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 8 ปี-7-7
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 9 ปี-10-10
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 10 ปี-10-10
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 11 ปี-11-11
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 12 ปี-7-7
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 13 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 14 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 15 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 16 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 17 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 18 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 19 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปี----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปีขึ้นไป----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด22106-128
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ น้อยกว่า 2 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 2 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 3 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 4 ปี5--5
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 5 ปี11--11
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 6 ปี65-11
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 7 ปี-14-14
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 8 ปี-13-13
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 9 ปี-26-26
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 10 ปี-13-13
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 11 ปี-20-20
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 12 ปี-15-15
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 13 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 14 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 15 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 16 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 17 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 18 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 19 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปี----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปีขึ้นไป----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด2083-103
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ น้อยกว่า 2 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 2 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 3 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 4 ปี2--2
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 5 ปี10--10
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 6 ปี83-11
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 7 ปี-10-10
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 8 ปี-6-6
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 9 ปี-14-14
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 10 ปี-14-14
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 11 ปี-18-18
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 12 ปี-18-18
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 13 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 14 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 15 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 16 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 17 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 18 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 19 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปี----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปีขึ้นไป----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด21103-124
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ น้อยกว่า 2 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 2 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 3 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 4 ปี3--3
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 5 ปี7--7
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 6 ปี115-16
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 7 ปี-13-13
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 8 ปี-14-14
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 9 ปี-13-13
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 10 ปี-13-13
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 11 ปี-27-27
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 12 ปี-18-18
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 13 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 14 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 15 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 16 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 17 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 18 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 19 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปี----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 20 ปีขึ้นไป----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1867-85
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ น้อยกว่า 2 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 2 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 3 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 4 ปี2--2
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 5 ปี12--12
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 6 ปี42-6
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 7 ปี-10-10
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 8 ปี-10-10
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 9 ปี-15-15
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 10 ปี-12-12
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 11 ปี-7-7
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 12 ปี-11-11
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 13 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 14 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 15 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 16 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 17 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 18 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 19 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปี----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปีขึ้นไป----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด613-19
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ น้อยกว่า 2 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 2 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 3 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 4 ปี4--4
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 5 ปี2--2
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 6 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 7 ปี-1-1
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 8 ปี-3-3
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 9 ปี-5-5
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 10 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 11 ปี-4-4
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 12 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 13 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 14 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 15 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 16 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 17 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 18 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 19 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปี----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปีขึ้นไป----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1529-44
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ น้อยกว่า 2 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 2 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 3 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 4 ปี4--4
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 5 ปี8--8
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 6 ปี23-5
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 7 ปี14-5
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 8 ปี-5-5
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 9 ปี-9-9
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 10 ปี-5-5
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 11 ปี-1-1
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 12 ปี-2-2
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 13 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 14 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 15 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 16 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 17 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 18 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 19 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปี----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปีขึ้นไป----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1225-37
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ น้อยกว่า 2 ปี----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 2 ปี----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 3 ปี3--3
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 4 ปี1--1
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 5 ปี3--3
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 6 ปี5--5
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 7 ปี-7-7
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 8 ปี-2-2
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 9 ปี-6-6
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 10 ปี-3-3
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 11 ปี-4-4
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 12 ปี-3-3
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 13 ปี----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 14 ปี----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 15 ปี----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 16 ปี----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 17 ปี----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 18 ปี----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 19 ปี----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปี----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปีขึ้นไป----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด338525143
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ น้อยกว่า 2 ปี----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 2 ปี----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 3 ปี----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 4 ปี8--8
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 5 ปี13--13
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 6 ปี126-18
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 7 ปี-13-13
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 8 ปี-19-19
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 9 ปี-12-12
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 10 ปี-12-12
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 11 ปี-10-10
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 12 ปี-13215
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 13 ปี--88
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 14 ปี--88
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 15 ปี--66
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 16 ปี--11
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 17 ปี----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 18 ปี----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 19 ปี----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปี----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปีขึ้นไป----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด927-36
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม น้อยกว่า 2 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 2 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 3 ปี2--2
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 4 ปี3--3
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 5 ปี4--4
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 6 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 7 ปี-6-6
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 8 ปี-5-5
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 9 ปี-5-5
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 10 ปี-2-2
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 11 ปี-5-5
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 12 ปี-4-4
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 13 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 14 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 15 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 16 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 17 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 18 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 19 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 20 ปี----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 20 ปีขึ้นไป----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด-571976
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม น้อยกว่า 2 ปี----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 2 ปี----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 3 ปี----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 4 ปี----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 5 ปี----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 6 ปี-1-1
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 7 ปี-8-8
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 8 ปี-12-12
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 9 ปี-12-12
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 10 ปี-10-10
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 11 ปี-7-7
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 12 ปี-7-7
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 13 ปี--66
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 14 ปี--55
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 15 ปี--77
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 16 ปี--11
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 17 ปี----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 18 ปี----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 19 ปี----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 20 ปี----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 20 ปีขึ้นไป----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด1145-56
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม น้อยกว่า 2 ปี----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 2 ปี----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 3 ปี1--1
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 4 ปี2--2
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 5 ปี5--5
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 6 ปี33-6
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 7 ปี-4-4
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 8 ปี-7-7
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 9 ปี-6-6
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 10 ปี-11-11
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 11 ปี-6-6
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 12 ปี-8-8
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 13 ปี----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 14 ปี----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 15 ปี----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 16 ปี----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 17 ปี----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 18 ปี----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 19 ปี----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 20 ปี----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 20 ปีขึ้นไป----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด-30-30
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม น้อยกว่า 2 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 2 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 3 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 4 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 5 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 6 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 7 ปี-5-5
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 8 ปี-8-8
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 9 ปี-4-4
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 10 ปี-4-4
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 11 ปี-3-3
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 12 ปี-4-4
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 13 ปี-2-2
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 14 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 15 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 16 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 17 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 18 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 19 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 20 ปี----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 20 ปีขึ้นไป----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด27134-161
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง น้อยกว่า 2 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 2 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 3 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 4 ปี1--1
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 5 ปี12--12
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 6 ปี149-23
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 7 ปี-20-20
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 8 ปี-18-18
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 9 ปี-18-18
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 10 ปี-26-26
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 11 ปี-22-22
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 12 ปี-21-21
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 13 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 14 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 15 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 16 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 17 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 18 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 19 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปี----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปีขึ้นไป----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1249-61
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง น้อยกว่า 2 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 2 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 3 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 4 ปี1--1
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 5 ปี6--6
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 6 ปี5--5
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 7 ปี-8-8
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 8 ปี-9-9
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 9 ปี-8-8
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 10 ปี-10-10
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 11 ปี-5-5
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 12 ปี-9-9
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 13 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 14 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 15 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 16 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 17 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 18 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 19 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปี----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปีขึ้นไป----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1638-54
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง น้อยกว่า 2 ปี----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 2 ปี----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 3 ปี2--2
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 4 ปี6--6
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 5 ปี3--3
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 6 ปี51-6
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 7 ปี-3-3
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 8 ปี-7-7
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 9 ปี-9-9
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 10 ปี-3-3
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 11 ปี-8-8
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 12 ปี-7-7
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 13 ปี----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 14 ปี----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 15 ปี----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 16 ปี----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 17 ปี----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 18 ปี----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 19 ปี----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปี----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปีขึ้นไป----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1566-81
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง น้อยกว่า 2 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 2 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 3 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 4 ปี2--2
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 5 ปี7--7
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 6 ปี61-7
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 7 ปี-13-13
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 8 ปี-13-13
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 9 ปี-12-12
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 10 ปี-11-11
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 11 ปี-10-10
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 12 ปี-6-6
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 13 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 14 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 15 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 16 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 17 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 18 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 19 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปี----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปีขึ้นไป----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด113-14
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง น้อยกว่า 2 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 2 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 3 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 4 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 5 ปี1--1
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 6 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 7 ปี-1-1
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 8 ปี-2-2
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 9 ปี-3-3
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 10 ปี-1-1
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 11 ปี-3-3
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 12 ปี-3-3
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 13 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 14 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 15 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 16 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 17 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 18 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 19 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปี----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปีขึ้นไป----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1872-90
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง น้อยกว่า 2 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 2 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 3 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 4 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 5 ปี5--5
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 6 ปี131-14
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 7 ปี-12-12
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 8 ปี-11-11
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 9 ปี-8-8
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 10 ปี-12-12
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 11 ปี-15-15
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 12 ปี-13-13
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 13 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 14 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 15 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 16 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 17 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 18 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 19 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปี----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 20 ปีขึ้นไป----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด47108-155
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 2 ปี----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 3 ปี1--1
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 4 ปี22--22
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 5 ปี14--14
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 6 ปี102-12
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 7 ปี-20-20
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 8 ปี-11-11
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 9 ปี-16-16
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 10 ปี-22-22
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 11 ปี-20-20
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 12 ปี-16-16
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 13 ปี-1-1
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 14 ปี----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 15 ปี----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 16 ปี----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 17 ปี----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 18 ปี----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 19 ปี----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปี----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด46195-241
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 2 ปี----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 3 ปี3--3
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 4 ปี12--12
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 5 ปี20--20
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 6 ปี106-16
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 7 ปี133-34
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 8 ปี-28-28
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 9 ปี-27-27
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 10 ปี-37-37
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 11 ปี-33-33
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 12 ปี-30-30
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 13 ปี-1-1
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 14 ปี----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 15 ปี----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 16 ปี----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 17 ปี----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 18 ปี----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 19 ปี----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปี----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2158-79
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 2 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 3 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 4 ปี4--4
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 5 ปี8--8
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 6 ปี81-9
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 7 ปี18-9
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 8 ปี-8-8
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 9 ปี-5-5
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 10 ปี-12-12
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 11 ปี-13-13
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 12 ปี-11-11
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 13 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 14 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 15 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 16 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 17 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 18 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 19 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปี----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด74183-257
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 2 ปี----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 3 ปี7--7
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 4 ปี29--29
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 5 ปี18--18
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 6 ปี199-28
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 7 ปี128-29
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 8 ปี-30-30
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 9 ปี-38-38
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 10 ปี-24-24
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 11 ปี-39-39
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 12 ปี-15-15
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 13 ปี----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 14 ปี----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 15 ปี----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 16 ปี----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 17 ปี----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 18 ปี----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 19 ปี----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปี----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด521-26
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 2 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 3 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 4 ปี2--2
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 5 ปี2--2
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 6 ปี11-2
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 7 ปี-5-5
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 8 ปี-3-3
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 9 ปี-3-3
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 10 ปี-5-5
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 11 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 12 ปี-3-3
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 13 ปี-1-1
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 14 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 15 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 16 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 17 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 18 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 19 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปี----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด740-47
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 2 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 3 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 4 ปี4--4
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 5 ปี3--3
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 6 ปี-1-1
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 7 ปี-4-4
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 8 ปี-3-3
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 9 ปี-9-9
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 10 ปี-6-6
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 11 ปี-10-10
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 12 ปี-7-7
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 13 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 14 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 15 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 16 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 17 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 18 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 19 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปี----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด342-45
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 2 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 3 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 4 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 5 ปี1--1
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 6 ปี22-4
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 7 ปี-3-3
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 8 ปี-9-9
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 9 ปี-5-5
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 10 ปี-7-7
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 11 ปี-7-7
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 12 ปี-8-8
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 13 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 14 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 15 ปี-1-1
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 16 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 17 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 18 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 19 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปี----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1640-56
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม น้อยกว่า 2 ปี----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 2 ปี----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 3 ปี2--2
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 4 ปี3--3
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 5 ปี5--5
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 6 ปี64-10
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 7 ปี-6-6
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 8 ปี-4-4
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 9 ปี-13-13
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 10 ปี-5-5
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 11 ปี-5-5
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 12 ปี-3-3
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 13 ปี----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 14 ปี----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 15 ปี----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 16 ปี----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 17 ปี----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 18 ปี----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 19 ปี----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปี----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 20 ปีขึ้นไป----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด917-26
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน น้อยกว่า 2 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 2 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 3 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 4 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 5 ปี3--3
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 6 ปี5--5
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 7 ปี1--1
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 8 ปี-1-1
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 9 ปี-4-4
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 10 ปี-1-1
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 11 ปี-5-5
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 12 ปี-6-6
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 13 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 14 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 15 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 16 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 17 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 18 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 19 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20 ปี----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20 ปีขึ้นไป----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด921-30
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน น้อยกว่า 2 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 2 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 3 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 4 ปี1--1
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 5 ปี6--6
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 6 ปี21-3
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 7 ปี-1-1
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 8 ปี-3-3
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 9 ปี-6-6
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 10 ปี-4-4
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 11 ปี-4-4
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 12 ปี-2-2
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 13 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 14 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 15 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 16 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 17 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 18 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 19 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20 ปี----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20 ปีขึ้นไป----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด59170101330
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน น้อยกว่า 2 ปี----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 2 ปี----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 3 ปี3--3
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 4 ปี20--20
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 5 ปี24--24
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 6 ปี116-17
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 7 ปี130-31
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 8 ปี-27-27
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 9 ปี-30-30
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 10 ปี-29-29
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 11 ปี-22-22
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 12 ปี-261440
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 13 ปี--2828
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 14 ปี--2828
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 15 ปี--2828
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 16 ปี--33
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 17 ปี----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 18 ปี----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 19 ปี----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20 ปี----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20 ปีขึ้นไป----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด63147-210
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน น้อยกว่า 2 ปี----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 2 ปี----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 3 ปี4--4
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 4 ปี23--23
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 5 ปี22--22
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 6 ปี146-20
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 7 ปี-23-23
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 8 ปี-25-25
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 9 ปี-27-27
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 10 ปี-24-24
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 11 ปี-18-18
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 12 ปี-24-24
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 13 ปี----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 14 ปี----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 15 ปี----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 16 ปี----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 17 ปี----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 18 ปี----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 19 ปี----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20 ปี----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20 ปีขึ้นไป----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด1836-54
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน น้อยกว่า 2 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 2 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 3 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 4 ปี11--11
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 5 ปี4--4
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 6 ปี31-4
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 7 ปี-4-4
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 8 ปี-5-5
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 9 ปี-6-6
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 10 ปี-7-7
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 11 ปี-8-8
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 12 ปี-5-5
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 13 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 14 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 15 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 16 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 17 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 18 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 19 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20 ปี----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20 ปีขึ้นไป----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1523-38
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ น้อยกว่า 2 ปี----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 2 ปี----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 3 ปี3--3
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 4 ปี6--6
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 5 ปี4--4
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 6 ปี2--2
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 7 ปี-3-3
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 8 ปี-3-3
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 9 ปี-2-2
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 10 ปี-6-6
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 11 ปี-4-4
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 12 ปี-5-5
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 13 ปี----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 14 ปี----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 15 ปี----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 16 ปี----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 17 ปี----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 18 ปี----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 19 ปี----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปี----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 20 ปีขึ้นไป----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด941-50
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ น้อยกว่า 2 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 2 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 3 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 4 ปี1--1
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 5 ปี6--6
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 6 ปี21-3
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 7 ปี-5-5
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 8 ปี-5-5
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 9 ปี-8-8
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 10 ปี-7-7
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 11 ปี-10-10
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 12 ปี-5-5
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 13 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 14 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 15 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 16 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 17 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 18 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 19 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 20 ปี----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 20 ปีขึ้นไป----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด3060-90
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ น้อยกว่า 2 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 2 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 3 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 4 ปี4--4
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 5 ปี16--16
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 6 ปี105-15
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 7 ปี-7-7
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 8 ปี-10-10
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 9 ปี-9-9
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 10 ปี-9-9
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 11 ปี-12-12
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 12 ปี-8-8
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 13 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 14 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 15 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 16 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 17 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 18 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 19 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 20 ปี----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 20 ปีขึ้นไป----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด2001,000-1,200
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ น้อยกว่า 2 ปี----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 2 ปี----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 3 ปี8--8
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 4 ปี50--50
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 5 ปี78--78
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 6 ปี5738-95
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 7 ปี7139-146
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 8 ปี-181-181
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 9 ปี-162-162
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 10 ปี-171-171
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 11 ปี-203-203
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 12 ปี-105-105
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 13 ปี-1-1
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 14 ปี----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 15 ปี----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 16 ปี----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 17 ปี----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 18 ปี----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 19 ปี----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 20 ปี----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 20 ปีขึ้นไป----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด79372415866
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ น้อยกว่า 2 ปี----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 2 ปี----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 3 ปี6--6
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 4 ปี25--25
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 5 ปี35--35
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 6 ปี1310-23
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 7 ปี-35-35
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 8 ปี-60-60
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 9 ปี-61-61
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 10 ปี-85-85
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 11 ปี-69-69
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 12 ปี-523688
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 13 ปี--141141
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 14 ปี--109109
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 15 ปี--117117
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 16 ปี--1212
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 17 ปี----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 18 ปี----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 19 ปี----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 20 ปี----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 20 ปีขึ้นไป----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1528-43
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง น้อยกว่า 2 ปี----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 2 ปี----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 3 ปี1--1
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 4 ปี6--6
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 5 ปี5--5
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 6 ปี3--3
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 7 ปี-5-5
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 8 ปี----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 9 ปี-6-6
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 10 ปี-5-5
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 11 ปี-8-8
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 12 ปี-3-3
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 13 ปี-1-1
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 14 ปี----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 15 ปี----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 16 ปี----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 17 ปี----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 18 ปี----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 19 ปี----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปี----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปีขึ้นไป----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด236241126
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง น้อยกว่า 2 ปี----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 2 ปี----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 3 ปี1--1
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 4 ปี5--5
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 5 ปี13--13
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 6 ปี43-7
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 7 ปี-10-10
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 8 ปี-10-10
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 9 ปี-7-7
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 10 ปี-11-11
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 11 ปี-10-10
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 12 ปี-11-11
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 13 ปี--1111
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 14 ปี--1616
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 15 ปี--1414
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 16 ปี----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 17 ปี----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 18 ปี----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 19 ปี----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปี----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปีขึ้นไป----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1855-73
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง น้อยกว่า 2 ปี----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 2 ปี----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 3 ปี1--1
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 4 ปี5--5
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 5 ปี6--6
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 6 ปี51-6
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 7 ปี110-11
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 8 ปี-3-3
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 9 ปี-8-8
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 10 ปี-10-10
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 11 ปี-14-14
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 12 ปี-9-9
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 13 ปี----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 14 ปี----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 15 ปี----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 16 ปี----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 17 ปี----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 18 ปี----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 19 ปี----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปี----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปีขึ้นไป----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด4314382268
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง น้อยกว่า 2 ปี----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 2 ปี----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 3 ปี----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 4 ปี4--4
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 5 ปี23--23
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 6 ปี167-23
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 7 ปี-26-26
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 8 ปี-32-32
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 9 ปี-16-16
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 10 ปี-22-22
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 11 ปี-23-23
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 12 ปี-17724
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 13 ปี--1919
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 14 ปี--2626
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 15 ปี--2727
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 16 ปี--33
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 17 ปี----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 18 ปี----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 19 ปี----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปี----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปีขึ้นไป----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด357346154
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง น้อยกว่า 2 ปี----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 2 ปี----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 3 ปี8--8
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 4 ปี6--6
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 5 ปี10--10
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 6 ปี116-17
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 7 ปี-10-10
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 8 ปี-9-9
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 9 ปี-7-7
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 10 ปี-19-19
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 11 ปี-9-9
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 12 ปี-13114
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 13 ปี--1919
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 14 ปี--1212
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 15 ปี--1414
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 16 ปี----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 17 ปี----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 18 ปี----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 19 ปี----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปี----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปีขึ้นไป----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1626-42
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง น้อยกว่า 2 ปี----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 2 ปี----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 3 ปี4--4
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 4 ปี3--3
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 5 ปี9--9
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 6 ปี-3-3
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 7 ปี-3-3
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 8 ปี-4-4
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 9 ปี-5-5
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 10 ปี-4-4
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 11 ปี-4-4
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 12 ปี-3-3
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 13 ปี----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 14 ปี----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 15 ปี----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 16 ปี----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 17 ปี----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 18 ปี----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 19 ปี----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปี----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 20 ปีขึ้นไป----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด2510662193
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี น้อยกว่า 2 ปี----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 2 ปี----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 3 ปี----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 4 ปี3--3
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 5 ปี12--12
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 6 ปี105-15
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 7 ปี-19-19
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 8 ปี-23-23
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 9 ปี-15-15
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 10 ปี-17-17
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 11 ปี-12-12
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 12 ปี-15318
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 13 ปี--1818
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 14 ปี--2626
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 15 ปี--1313
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 16 ปี--22
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 17 ปี----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 18 ปี----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 19 ปี----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 20 ปี----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 20 ปีขึ้นไป----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด1844-62
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี น้อยกว่า 2 ปี----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 2 ปี----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 3 ปี2--2
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 4 ปี2--2
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 5 ปี9--9
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 6 ปี52-7
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 7 ปี-8-8
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 8 ปี-7-7
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 9 ปี-8-8
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 10 ปี-6-6
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 11 ปี-6-6
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 12 ปี-7-7
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 13 ปี----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 14 ปี----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 15 ปี----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 16 ปี----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 17 ปี----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 18 ปี----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 19 ปี----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 20 ปี----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 20 ปีขึ้นไป----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด1391-104
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี น้อยกว่า 2 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 2 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 3 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 4 ปี2--2
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 5 ปี5--5
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 6 ปี62-8
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 7 ปี-15-15
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 8 ปี-10-10
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 9 ปี-15-15
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 10 ปี-14-14
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 11 ปี-17-17
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 12 ปี-18-18
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 13 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 14 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 15 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 16 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 17 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 18 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 19 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 20 ปี----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 20 ปีขึ้นไป----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด728-35
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู น้อยกว่า 2 ปี----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 2 ปี----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 3 ปี3--3
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 4 ปี1--1
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 5 ปี2--2
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 6 ปี13-4
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 7 ปี-4-4
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 8 ปี-4-4
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 9 ปี-2-2
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 10 ปี-2-2
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 11 ปี-6-6
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 12 ปี-7-7
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 13 ปี----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 14 ปี----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 15 ปี----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 16 ปี----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 17 ปี----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 18 ปี----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 19 ปี----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปี----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปีขึ้นไป----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด-8-8
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู น้อยกว่า 2 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 2 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 3 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 4 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 5 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 6 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 7 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 8 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 9 ปี-1-1
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 10 ปี-1-1
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 11 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 12 ปี-5-5
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 13 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 14 ปี-1-1
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 15 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 16 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 17 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 18 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 19 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปี----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปีขึ้นไป----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด2458-82
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู น้อยกว่า 2 ปี----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 2 ปี----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 3 ปี5--5
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 4 ปี5--5
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 5 ปี8--8
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 6 ปี62-8
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 7 ปี-15-15
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 8 ปี-10-10
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 9 ปี-9-9
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 10 ปี-8-8
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 11 ปี-7-7
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 12 ปี-7-7
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 13 ปี----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 14 ปี----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 15 ปี----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 16 ปี----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 17 ปี----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 18 ปี----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 19 ปี----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปี----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปีขึ้นไป----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด1549-64
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู น้อยกว่า 2 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 2 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 3 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 4 ปี5--5
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 5 ปี7--7
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 6 ปี31-4
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 7 ปี-9-9
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 8 ปี-12-12
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 9 ปี-7-7
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 10 ปี-7-7
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 11 ปี-10-10
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 12 ปี-3-3
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 13 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 14 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 15 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 16 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 17 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 18 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 19 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปี----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปีขึ้นไป----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด26125-151
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู น้อยกว่า 2 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 2 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 3 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 4 ปี3--3
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 5 ปี13--13
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 6 ปี91-10
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 7 ปี120-21
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 8 ปี-12-12
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 9 ปี-29-29
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 10 ปี-23-23
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 11 ปี-20-20
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 12 ปี-20-20
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 13 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 14 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 15 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 16 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 17 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 18 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 19 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปี----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปีขึ้นไป----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด4012953222
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู น้อยกว่า 2 ปี----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 2 ปี----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 3 ปี----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 4 ปี5--5
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 5 ปี24--24
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 6 ปี1114-25
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 7 ปี-15-15
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 8 ปี-14-14
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 9 ปี-28-28
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 10 ปี-26-26
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 11 ปี-18-18
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 12 ปี-13417
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 13 ปี--1616
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 14 ปี-11718
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 15 ปี--1313
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 16 ปี--22
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 17 ปี--11
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 18 ปี----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 19 ปี----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปี----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 20 ปีขึ้นไป----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด3812572235
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน น้อยกว่า 2 ปี----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 2 ปี----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 3 ปี----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 4 ปี8--8
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 5 ปี17--17
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 6 ปี138-21
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 7 ปี-14-14
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 8 ปี-19-19
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 9 ปี-19-19
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 10 ปี-27-27
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 11 ปี-16-16
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 12 ปี-21223
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 13 ปี-12223
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 14 ปี--2323
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 15 ปี--2424
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 16 ปี--11
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 17 ปี----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 18 ปี----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 19 ปี----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปี----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปีขึ้นไป----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด5120649306
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน น้อยกว่า 2 ปี----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 2 ปี----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 3 ปี----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 4 ปี7--7
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 5 ปี26--26
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 6 ปี1810-28
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 7 ปี-41-41
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 8 ปี-32-32
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 9 ปี-39-39
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 10 ปี-25-25
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 11 ปี-26-26
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 12 ปี-33134
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 13 ปี--1111
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 14 ปี--1616
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 15 ปี--2121
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 16 ปี----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 17 ปี----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 18 ปี----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 19 ปี----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปี----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปีขึ้นไป----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1121-32
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน น้อยกว่า 2 ปี----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 2 ปี----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 3 ปี3--3
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 4 ปี3--3
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 5 ปี3--3
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 6 ปี24-6
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 7 ปี-7-7
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 8 ปี-2-2
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 9 ปี-1-1
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 10 ปี-4-4
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 11 ปี-1-1
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 12 ปี-2-2
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 13 ปี----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 14 ปี----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 15 ปี----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 16 ปี----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 17 ปี----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 18 ปี----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 19 ปี----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปี----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปีขึ้นไป----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด9471066
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน น้อยกว่า 2 ปี----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 2 ปี----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 3 ปี----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 4 ปี2--2
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 5 ปี6--6
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 6 ปี13-4
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 7 ปี-6-6
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 8 ปี-4-4
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 9 ปี-8-8
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 10 ปี-6-6
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 11 ปี-11-11
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 12 ปี-9-9
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 13 ปี--11
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 14 ปี--44
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 15 ปี--44
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 16 ปี--11
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 17 ปี----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 18 ปี----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 19 ปี----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปี----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปีขึ้นไป----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด614-20
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน น้อยกว่า 2 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 2 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 3 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 4 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 5 ปี4--4
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 6 ปี2--2
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 7 ปี-3-3
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 8 ปี-3-3
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 9 ปี-3-3
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 10 ปี-1-1
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 11 ปี-2-2
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 12 ปี-2-2
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 13 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 14 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 15 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 16 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 17 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 18 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 19 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปี----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปีขึ้นไป----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1145-56
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน น้อยกว่า 2 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 2 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 3 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 4 ปี2--2
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 5 ปี4--4
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 6 ปี52-7
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 7 ปี-8-8
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 8 ปี-7-7
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 9 ปี-10-10
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 10 ปี-9-9
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 11 ปี-4-4
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 12 ปี-5-5
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 13 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 14 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 15 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 16 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 17 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 18 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 19 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปี----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปีขึ้นไป----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1923-42
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน น้อยกว่า 2 ปี----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 2 ปี----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 3 ปี1--1
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 4 ปี11--11
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 5 ปี5--5
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 6 ปี2--2
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 7 ปี-6-6
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 8 ปี-2-2
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 9 ปี-5-5
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 10 ปี-5-5
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 11 ปี-4-4
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 12 ปี----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 13 ปี-1-1
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 14 ปี----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 15 ปี----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 16 ปี----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 17 ปี----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 18 ปี----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 19 ปี----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปี----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 20 ปีขึ้นไป----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด3586-121
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 2 ปี----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 3 ปี3--3
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 4 ปี10--10
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 5 ปี15--15
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 6 ปี74-11
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 7 ปี-11-11
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 8 ปี-15-15
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 9 ปี-13-13
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 10 ปี-18-18
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 11 ปี-15-15
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 12 ปี-10-10
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 13 ปี----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 14 ปี----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 15 ปี----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 16 ปี----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 17 ปี----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 18 ปี----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 19 ปี----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 20 ปี----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 20 ปีขึ้นไป----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด1541-56
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 2 ปี----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 3 ปี2--2
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 4 ปี1--1
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 5 ปี4--4
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 6 ปี81-9
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 7 ปี-4-4
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 8 ปี-5-5
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 9 ปี-8-8
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 10 ปี-5-5
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 11 ปี-13-13
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 12 ปี-5-5
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 13 ปี----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 14 ปี----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 15 ปี----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 16 ปี----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 17 ปี----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 18 ปี----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 19 ปี----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 20 ปี----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 20 ปีขึ้นไป----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด3810734179
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 2 ปี----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 3 ปี1--1
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 4 ปี20--20
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 5 ปี12--12
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 6 ปี54-9
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 7 ปี-16-16
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 8 ปี-13-13
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 9 ปี-23-23
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 10 ปี-16-16
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 11 ปี-20-20
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 12 ปี-15520
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 13 ปี--1414
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 14 ปี--99
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 15 ปี--66
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 16 ปี----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 17 ปี----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 18 ปี----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 19 ปี----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 20 ปี----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 20 ปีขึ้นไป----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด34109-143
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น น้อยกว่า 2 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 2 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 3 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 4 ปี4--4
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 5 ปี18--18
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 6 ปี128-20
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 7 ปี-11-11
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 8 ปี-17-17
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 9 ปี-16-16
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 10 ปี-25-25
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 11 ปี-22-22
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 12 ปี-10-10
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 13 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 14 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 15 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 16 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 17 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 18 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 19 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปี----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปีขึ้นไป----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด4873-121
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 2 ปี----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 3 ปี9--9
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 4 ปี13--13
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 5 ปี20--20
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 6 ปี66-12
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 7 ปี-10-10
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 8 ปี-11-11
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 9 ปี-12-12
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 10 ปี-14-14
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 11 ปี-11-11
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 12 ปี-9-9
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 13 ปี----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 14 ปี----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 15 ปี----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 16 ปี----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 17 ปี----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 18 ปี----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 19 ปี----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 20 ปี----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 20 ปีขึ้นไป----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด1249-61
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น น้อยกว่า 2 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 2 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 3 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 4 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 5 ปี7--7
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 6 ปี53-8
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 7 ปี-3-3
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 8 ปี-6-6
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 9 ปี-13-13
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 10 ปี-6-6
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 11 ปี-8-8
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 12 ปี-10-10
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 13 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 14 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 15 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 16 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 17 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 18 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 19 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปี----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปีขึ้นไป----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด326426122
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น น้อยกว่า 2 ปี----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 2 ปี----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 3 ปี----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 4 ปี6--6
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 5 ปี12--12
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 6 ปี141-15
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 7 ปี-10-10
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 8 ปี-19-19
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 9 ปี-8-8
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 10 ปี-13-13
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 11 ปี-7-7
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 12 ปี-6410
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 13 ปี--55
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 14 ปี--1212
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 15 ปี--44
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 16 ปี--11
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 17 ปี----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 18 ปี----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 19 ปี----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปี----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปีขึ้นไป----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด1043-53
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น น้อยกว่า 2 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 2 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 3 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 4 ปี1--1
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 5 ปี7--7
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 6 ปี21-3
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 7 ปี-6-6
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 8 ปี-7-7
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 9 ปี-9-9
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 10 ปี-8-8
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 11 ปี-7-7
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 12 ปี-5-5
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 13 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 14 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 15 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 16 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 17 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 18 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 19 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปี----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปีขึ้นไป----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด39146-185
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น น้อยกว่า 2 ปี----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 2 ปี----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 3 ปี3--3
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 4 ปี9--9
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 5 ปี15--15
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 6 ปี1212-24
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 7 ปี-30-30
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 8 ปี-21-21
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 9 ปี-24-24
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 10 ปี-16-16
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 11 ปี-27-27
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 12 ปี-15-15
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 13 ปี----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 14 ปี----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 15 ปี-1-1
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 16 ปี----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 17 ปี----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 18 ปี----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 19 ปี----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปี----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปีขึ้นไป----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด2565-90
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น น้อยกว่า 2 ปี----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 2 ปี----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 3 ปี4--4
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 4 ปี8--8
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 5 ปี9--9
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 6 ปี43-7
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 7 ปี-8-8
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 8 ปี-11-11
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 9 ปี-5-5
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 10 ปี-11-11
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 11 ปี-7-7
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 12 ปี-20-20
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 13 ปี----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 14 ปี----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 15 ปี----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 16 ปี----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 17 ปี----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 18 ปี----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 19 ปี----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปี----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปีขึ้นไป----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด2665-91
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น น้อยกว่า 2 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 2 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 3 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 4 ปี4--4
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 5 ปี13--13
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 6 ปี91-10
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 7 ปี-9-9
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 8 ปี-8-8
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 9 ปี-16-16
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 10 ปี-10-10
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 11 ปี-13-13
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 12 ปี-8-8
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 13 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 14 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 15 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 16 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 17 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 18 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 19 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปี----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปีขึ้นไป----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด80315-395
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น น้อยกว่า 2 ปี----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 2 ปี----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 3 ปี2--2
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 4 ปี15--15
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 5 ปี41--41
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 6 ปี2213-35
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 7 ปี-50-50
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 8 ปี-54-54
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 9 ปี-51-51
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 10 ปี-58-58
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 11 ปี-50-50
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 12 ปี-39-39
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 13 ปี----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 14 ปี----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 15 ปี----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 16 ปี----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 17 ปี----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 18 ปี----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 19 ปี----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปี----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 20 ปีขึ้นไป----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด3912050209
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า น้อยกว่า 2 ปี----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 2 ปี----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 3 ปี----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 4 ปี1--1
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 5 ปี18--18
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 6 ปี205-25
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 7 ปี-15-15
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 8 ปี-18-18
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 9 ปี-26-26
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 10 ปี-21-21
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 11 ปี-14-14
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 12 ปี-20222
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 13 ปี--1919
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 14 ปี--1515
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 15 ปี-11314
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 16 ปี--11
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 17 ปี----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 18 ปี----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 19 ปี----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปี----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปีขึ้นไป----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1515-30
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า น้อยกว่า 2 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 2 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 3 ปี3--3
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 4 ปี2--2
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 5 ปี7--7
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 6 ปี31-4
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 7 ปี-3-3
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 8 ปี-3-3
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 9 ปี-1-1
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 10 ปี-5-5
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 11 ปี-2-2
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 12 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 13 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 14 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 15 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 16 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 17 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 18 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 19 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปี----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปีขึ้นไป----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1829-47
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า น้อยกว่า 2 ปี----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 2 ปี----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 3 ปี1--1
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 4 ปี5--5
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 5 ปี9--9
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 6 ปี31-4
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 7 ปี-7-7
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 8 ปี-8-8
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 9 ปี-3-3
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 10 ปี-5-5
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 11 ปี-3-3
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 12 ปี-2-2
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 13 ปี----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 14 ปี----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 15 ปี----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 16 ปี----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 17 ปี----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 18 ปี----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 19 ปี----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปี----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปีขึ้นไป----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด2162-83
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า น้อยกว่า 2 ปี----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 2 ปี----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 3 ปี1--1
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 4 ปี8--8
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 5 ปี5--5
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 6 ปี73-10
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 7 ปี-6-6
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 8 ปี-12-12
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 9 ปี-10-10
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 10 ปี-11-11
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 11 ปี-9-9
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 12 ปี-10-10
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 13 ปี-1-1
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 14 ปี----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 15 ปี----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 16 ปี----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 17 ปี----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 18 ปี----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 19 ปี----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปี----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปีขึ้นไป----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1666-82
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า น้อยกว่า 2 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 2 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 3 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 4 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 5 ปี8--8
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 6 ปี8--8
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 7 ปี-13-13
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 8 ปี-9-9
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 9 ปี-14-14
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 10 ปี-11-11
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 11 ปี-9-9
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 12 ปี-10-10
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 13 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 14 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 15 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 16 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 17 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 18 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 19 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปี----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปีขึ้นไป----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด2463-87
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า น้อยกว่า 2 ปี----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 2 ปี----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 3 ปี2--2
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 4 ปี7--7
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 5 ปี13--13
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 6 ปี22-4
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 7 ปี-9-9
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 8 ปี-10-10
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 9 ปี-12-12
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 10 ปี-12-12
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 11 ปี-8-8
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 12 ปี-10-10
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 13 ปี----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 14 ปี----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 15 ปี----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 16 ปี----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 17 ปี----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 18 ปี----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 19 ปี----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปี----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปีขึ้นไป----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด257934138
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า น้อยกว่า 2 ปี----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 2 ปี----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 3 ปี----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 4 ปี6--6
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 5 ปี13--13
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 6 ปี6--6
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 7 ปี-13-13
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 8 ปี-16-16
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 9 ปี-12-12
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 10 ปี-11-11
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 11 ปี-16-16
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 12 ปี-11-11
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 13 ปี--1010
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 14 ปี--1414
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 15 ปี--88
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 16 ปี--22
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 17 ปี----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 18 ปี----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 19 ปี----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปี----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20 ปีขึ้นไป----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด1236-48
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล น้อยกว่า 2 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 2 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 3 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 4 ปี2--2
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 5 ปี4--4
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 6 ปี62-8
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 7 ปี-3-3
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 8 ปี-6-6
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 9 ปี-8-8
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 10 ปี-6-6
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 11 ปี-5-5
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 12 ปี-6-6
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 13 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 14 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 15 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 16 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 17 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 18 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 19 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 20 ปี----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 20 ปีขึ้นไป----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด3090-120
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล น้อยกว่า 2 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 2 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 3 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 4 ปี7--7
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 5 ปี8--8
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 6 ปี152-17
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 7 ปี-17-17
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 8 ปี-14-14
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 9 ปี-14-14
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 10 ปี-15-15
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 11 ปี-14-14
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 12 ปี-14-14
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 13 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 14 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 15 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 16 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 17 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 18 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 19 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 20 ปี----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 20 ปีขึ้นไป----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด377630143
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล น้อยกว่า 2 ปี----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 2 ปี----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 3 ปี----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 4 ปี10--10
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 5 ปี16--16
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 6 ปี111-12
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 7 ปี-16-16
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 8 ปี-12-12
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 9 ปี-9-9
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 10 ปี-14-14
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 11 ปี-11-11
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 12 ปี-13922
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 13 ปี--1010
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 14 ปี--77
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 15 ปี--44
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 16 ปี----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 17 ปี----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 18 ปี----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 19 ปี----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 20 ปี----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 20 ปีขึ้นไป----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด308338151
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม น้อยกว่า 2 ปี----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 2 ปี----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 3 ปี----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 4 ปี3--3
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 5 ปี11--11
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 6 ปี165-21
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 7 ปี-10-10
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 8 ปี-15-15
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 9 ปี-15-15
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 10 ปี-12-12
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 11 ปี-13-13
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 12 ปี-13417
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 13 ปี--1818
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 14 ปี--1111
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 15 ปี--55
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 16 ปี----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 17 ปี----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 18 ปี----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 19 ปี----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 20 ปี----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 20 ปีขึ้นไป----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด40108169317
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล น้อยกว่า 2 ปี----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 2 ปี----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 3 ปี1--1
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 4 ปี14--14
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 5 ปี17--17
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 6 ปี86-14
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 7 ปี-15-15
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 8 ปี-15-15
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 9 ปี-24-24
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 10 ปี-23-23
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 11 ปี-10-10
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 12 ปี-131326
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 13 ปี-15455
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 14 ปี-15354
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 15 ปี--4141
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 16 ปี--88
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 17 ปี----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 18 ปี----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 19 ปี----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 20 ปี----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 20 ปีขึ้นไป----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด47180222449
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม น้อยกว่า 2 ปี----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 2 ปี----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 3 ปี2--2
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 4 ปี14--14
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 5 ปี21--21
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 6 ปี109-19
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 7 ปี-33-33
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 8 ปี-15-15
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 9 ปี-28-28
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 10 ปี-33-33
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 11 ปี-27-27
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 12 ปี-331750
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 13 ปี-15556
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 14 ปี--6565
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 15 ปี-15657
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 16 ปี--2121
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 17 ปี--88
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 18 ปี----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 19 ปี----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 20 ปี----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 20 ปีขึ้นไป----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2461-85
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม น้อยกว่า 2 ปี----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 2 ปี----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 3 ปี6--6
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 4 ปี4--4
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 5 ปี7--7
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 6 ปี75-12
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 7 ปี-11-11
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 8 ปี-8-8
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 9 ปี-7-7
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 10 ปี-9-9
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 11 ปี-12-12
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 12 ปี-9-9
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 13 ปี----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 14 ปี----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 15 ปี----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 16 ปี----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 17 ปี----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 18 ปี----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 19 ปี----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 20 ปี----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 20 ปีขึ้นไป----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2790-117
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม น้อยกว่า 2 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 2 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 3 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 4 ปี6--6
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 5 ปี9--9
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 6 ปี125-17
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 7 ปี-12-12
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 8 ปี-12-12
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 9 ปี-11-11
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 10 ปี-16-16
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 11 ปี-14-14
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 12 ปี-20-20
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 13 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 14 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 15 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 16 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 17 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 18 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 19 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 20 ปี----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 20 ปีขึ้นไป----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด2051-71
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย น้อยกว่า 2 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 2 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 3 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 4 ปี3--3
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 5 ปี14--14
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 6 ปี31-4
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 7 ปี-7-7
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 8 ปี-7-7
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 9 ปี-9-9
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 10 ปี-12-12
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 11 ปี-4-4
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 12 ปี-11-11
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 13 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 14 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 15 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 16 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 17 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 18 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 19 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปี----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปีขึ้นไป----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1039-49
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย น้อยกว่า 2 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 2 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 3 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 4 ปี1--1
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 5 ปี5--5
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 6 ปี42-6
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 7 ปี-6-6
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 8 ปี-10-10
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 9 ปี-6-6
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 10 ปี-7-7
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 11 ปี-4-4
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 12 ปี-4-4
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 13 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 14 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 15 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 16 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 17 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 18 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 19 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปี----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปีขึ้นไป----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1660-76
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย น้อยกว่า 2 ปี----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 2 ปี----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 3 ปี2--2
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 4 ปี4--4
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 5 ปี6--6
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 6 ปี41-5
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 7 ปี-13-13
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 8 ปี-11-11
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 9 ปี-9-9
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 10 ปี-8-8
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 11 ปี-6-6
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 12 ปี-12-12
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 13 ปี----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 14 ปี----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 15 ปี----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 16 ปี----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 17 ปี----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 18 ปี----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 19 ปี----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปี----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปีขึ้นไป----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1948-67
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย น้อยกว่า 2 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 2 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 3 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 4 ปี2--2
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 5 ปี10--10
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 6 ปี73-10
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 7 ปี-10-10
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 8 ปี-6-6
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 9 ปี-8-8
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 10 ปี-7-7
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 11 ปี-9-9
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 12 ปี-5-5
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 13 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 14 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 15 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 16 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 17 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 18 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 19 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปี----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปีขึ้นไป----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด19110-129
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย น้อยกว่า 2 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 2 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 3 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 4 ปี1--1
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 5 ปี11--11
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 6 ปี72-9
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 7 ปี-19-19
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 8 ปี-17-17
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 9 ปี-20-20
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 10 ปี-18-18
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 11 ปี-25-25
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 12 ปี-9-9
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 13 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 14 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 15 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 16 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 17 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 18 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 19 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปี----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปีขึ้นไป----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1044-54
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย น้อยกว่า 2 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 2 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 3 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 4 ปี2--2
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 5 ปี5--5
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 6 ปี31-4
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 7 ปี-2-2
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 8 ปี-5-5
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 9 ปี-9-9
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 10 ปี-11-11
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 11 ปี-5-5
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 12 ปี-11-11
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 13 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 14 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 15 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 16 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 17 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 18 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 19 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปี----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปีขึ้นไป----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด3681-117
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย น้อยกว่า 2 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 2 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 3 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 4 ปี4--4
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 5 ปี19--19
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 6 ปี133-16
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 7 ปี-17-17
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 8 ปี-10-10
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 9 ปี-13-13
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 10 ปี-16-16
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 11 ปี-10-10
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 12 ปี-12-12
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 13 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 14 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 15 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 16 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 17 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 18 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 19 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปี----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปีขึ้นไป----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด837-45
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย น้อยกว่า 2 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 2 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 3 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 4 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 5 ปี5--5
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 6 ปี34-7
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 7 ปี-7-7
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 8 ปี-5-5
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 9 ปี-4-4
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 10 ปี-4-4
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 11 ปี-12-12
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 12 ปี-1-1
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 13 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 14 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 15 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 16 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 17 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 18 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 19 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปี----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 20 ปีขึ้นไป----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด925-34
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 2 ปี----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 3 ปี2--2
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 4 ปี2--2
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 5 ปี1--1
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 6 ปี41-5
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 7 ปี-2-2
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 8 ปี-2-2
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 9 ปี-4-4
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 10 ปี-9-9
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 11 ปี-4-4
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 12 ปี-3-3
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 13 ปี----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 14 ปี----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 15 ปี----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 16 ปี----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 17 ปี----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 18 ปี----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 19 ปี----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปี----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปีขึ้นไป----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด845-53
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 2 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 3 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 4 ปี2--2
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 5 ปี3--3
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 6 ปี32-5
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 7 ปี-6-6
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 8 ปี-10-10
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 9 ปี-8-8
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 10 ปี-7-7
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 11 ปี-6-6
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 12 ปี-6-6
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 13 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 14 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 15 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 16 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 17 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 18 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 19 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปี----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปีขึ้นไป----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด19108-127
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 2 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 3 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 4 ปี4--4
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 5 ปี9--9
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 6 ปี64-10
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 7 ปี-9-9
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 8 ปี-15-15
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 9 ปี-25-25
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 10 ปี-22-22
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 11 ปี-17-17
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 12 ปี-16-16
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 13 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 14 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 15 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 16 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 17 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 18 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 19 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปี----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปีขึ้นไป----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด44111-155
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 2 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 3 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 4 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 5 ปี19--19
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 6 ปี24--24
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 7 ปี116-17
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 8 ปี-19-19
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 9 ปี-20-20
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 10 ปี-14-14
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 11 ปี-18-18
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 12 ปี-23-23
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 13 ปี-1-1
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 14 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 15 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 16 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 17 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 18 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 19 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปี----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปีขึ้นไป----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด34139-173
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 2 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 3 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 4 ปี3--3
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 5 ปี20--20
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 6 ปี113-14
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 7 ปี-21-21
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 8 ปี-27-27
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 9 ปี-21-21
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 10 ปี-29-29
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 11 ปี-25-25
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 12 ปี-13-13
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 13 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 14 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 15 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 16 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 17 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 18 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 19 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปี----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปีขึ้นไป----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด1131,091-1,204
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 2 ปี----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 3 ปี6--6
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 4 ปี22--22
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 5 ปี41--41
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 6 ปี4447-91
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 7 ปี-164-164
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 8 ปี-158-158
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 9 ปี-198-198
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 10 ปี-194-194
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 11 ปี-191-191
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 12 ปี-136-136
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 13 ปี-3-3
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 14 ปี----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 15 ปี----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 16 ปี----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 17 ปี----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 18 ปี----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 19 ปี----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปี----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปีขึ้นไป----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด319-22
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 2 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 3 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 4 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 5 ปี1--1
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 6 ปี2--2
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 7 ปี-5-5
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 8 ปี-3-3
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 9 ปี-4-4
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 10 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 11 ปี-4-4
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 12 ปี-3-3
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 13 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 14 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 15 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 16 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 17 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 18 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 19 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปี----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปีขึ้นไป----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด622-28
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 2 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 3 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 4 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 5 ปี3--3
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 6 ปี32-5
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 7 ปี-5-5
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 8 ปี-5-5
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 9 ปี-1-1
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 10 ปี-3-3
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 11 ปี-1-1
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 12 ปี-4-4
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 13 ปี-1-1
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 14 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 15 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 16 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 17 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 18 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 19 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปี----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปีขึ้นไป----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด1130-41
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง น้อยกว่า 2 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 2 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 3 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 4 ปี2--2
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 5 ปี5--5
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 6 ปี4--4
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 7 ปี-3-3
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 8 ปี-4-4
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 9 ปี-6-6
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 10 ปี-6-6
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 11 ปี-7-7
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 12 ปี-4-4
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 13 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 14 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 15 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 16 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 17 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 18 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 19 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปี----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 20 ปีขึ้นไป----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด734-41
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร น้อยกว่า 2 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 3 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 4 ปี1--1
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 5 ปี3--3
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 6 ปี31-4
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 7 ปี-5-5
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 8 ปี-6-6
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 9 ปี-5-5
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 10 ปี-10-10
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 11 ปี-5-5
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 12 ปี-2-2
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 13 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 14 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 15 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 16 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 17 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 18 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 19 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปี----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปีขึ้นไป----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด3260-92
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร น้อยกว่า 2 ปี----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2 ปี----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 3 ปี1--1
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 4 ปี13--13
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 5 ปี10--10
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 6 ปี85-13
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 7 ปี-6-6
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 8 ปี-7-7
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 9 ปี-10-10
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 10 ปี-12-12
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 11 ปี-15-15
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 12 ปี-5-5
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 13 ปี----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 14 ปี----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 15 ปี----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 16 ปี----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 17 ปี----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 18 ปี----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 19 ปี----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปี----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปีขึ้นไป----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1019-29
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร น้อยกว่า 2 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 3 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 4 ปี2--2
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 5 ปี5--5
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 6 ปี31-4
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 7 ปี-3-3
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 8 ปี-1-1
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 9 ปี-3-3
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 10 ปี-4-4
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 11 ปี-3-3
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 12 ปี-4-4
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 13 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 14 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 15 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 16 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 17 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 18 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 19 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปี----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปีขึ้นไป----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1652-68
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร น้อยกว่า 2 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 3 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 4 ปี5--5
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 5 ปี7--7
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 6 ปี43-7
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 7 ปี-12-12
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 8 ปี-10-10
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 9 ปี-9-9
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 10 ปี-7-7
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 11 ปี-10-10
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 12 ปี-1-1
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 13 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 14 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 15 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 16 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 17 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 18 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 19 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปี----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปีขึ้นไป----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด746-53
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร น้อยกว่า 2 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 3 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 4 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 5 ปี6--6
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 6 ปี11-2
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 7 ปี-9-9
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 8 ปี-4-4
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 9 ปี-7-7
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 10 ปี-10-10
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 11 ปี-7-7
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 12 ปี-8-8
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 13 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 14 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 15 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 16 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 17 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 18 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 19 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปี----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปีขึ้นไป----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1024-34
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร น้อยกว่า 2 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 3 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 4 ปี2--2
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 5 ปี5--5
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 6 ปี3--3
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 7 ปี-7-7
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 8 ปี-2-2
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 9 ปี-5-5
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 10 ปี-4-4
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 11 ปี-3-3
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 12 ปี-3-3
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 13 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 14 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 15 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 16 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 17 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 18 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 19 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปี----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปีขึ้นไป----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด51184-235
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร น้อยกว่า 2 ปี----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2 ปี----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 3 ปี----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 4 ปี7--7
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 5 ปี28--28
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 6 ปี168-24
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 7 ปี-34-34
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 8 ปี-20-20
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 9 ปี-33-33
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 10 ปี-28-28
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 11 ปี-35-35
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 12 ปี-24-24
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 13 ปี----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 14 ปี-2-2
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 15 ปี----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 16 ปี----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 17 ปี----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 18 ปี----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 19 ปี----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปี----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 20 ปีขึ้นไป----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด1544-59
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน น้อยกว่า 2 ปี----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 2 ปี----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 3 ปี1--1
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 4 ปี8--8
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 5 ปี4--4
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 6 ปี26-8
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 7 ปี-9-9
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 8 ปี-3-3
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 9 ปี-4-4
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 10 ปี-11-11
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 11 ปี-9-9
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 12 ปี-2-2
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 13 ปี----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 14 ปี----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 15 ปี----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 16 ปี----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 17 ปี----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 18 ปี----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 19 ปี----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 20 ปี----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 20 ปีขึ้นไป----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด619-25
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน น้อยกว่า 2 ปี----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 2 ปี----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 3 ปี----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 4 ปี----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 5 ปี5--5
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 6 ปี11-2
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภู