วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย6,9076,638 -2696,249 -3896,151 -986,211 60
ระดับประถมศึกษา24,12823,809 -31923,264 -54522,642 -62222,323 -319
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3,2022,992 -2103,035 432,991 -443,003 12
รวม34,31133,498 -81332,605 -89331,836 -76931,579 -257
ห้องเรียน2,4802,473 -72,448 -252,460 122,463 3