ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

  

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2561 51.02 32.41 36.43 31.26 37.78
2562 44.40 -6.62 28.27 -4.14 31.75 -4.68 27.32 -3.94 32.94 -4.84
2563 50.26 5.86 25.74 -2.53 34.78 3.03 32.80 5.48 35.89 2.95
กราฟ