ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

  

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2561 45.24 23.44 31.14 25.45 31.32
2562 47.85 2.61 20.48 -2.96 28.20 -2.94 27.66 2.21 31.05 -0.27
2563 45.00 -2.85 20.38 -0.1 26.53 -1.67 27.31 -0.35 29.81 -1.24
กราฟ