ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย30
หญิง52
รวม82

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย2
หญิง3
รวม5

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา4
ผู้อำนวยการกลุ่ม10
ศึกษานิเทศก์14
นักจัดการงานทั่วไป3
เจ้าพนักงานธุรการ5
นักวิชาการเงินและบัญชี7
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
เจ้าหน้าที่พัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล8
นิติกร1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
นักวิชาการศึกษา6
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ลูกจ้างประจำ4
ลูกจ้างชั่วคราว9
พนักงานราชการ4
รวม83

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ครู13
ครูผู้ช่วย3
รวม16

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ1
เชี่ยวชาญ1
ชำนาญการพิเศษ28
ชำนาญการ20
ปฏิบัติการ10
ชำนาญงาน5
อาวุโส0
ปฏิบัติงาน15
ไม่มีวิทยฐานะ2
รวม82

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ5
เชี่ยวชาญ0
ชำนาญการพิเศษ0
ชำนาญการ0
ปฏิบัติการ0
ชำนาญงาน0
อาวุโส0
ปฏิบัติงาน0
ไม่มีวิทยฐานะ0
รวม5

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก3
ปริญญาโท20
ปริญญาตรี57
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา1
รวม82

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก5
ปริญญาโท0
ปริญญาตรี0
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม5

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว จุลนิต  เณรสุวรรณ
2นางสาว ศศิธร  พงษ์พิมายกลุ่มบริหารงานบุคคล
3นาย อาทิตย์  อุทธตรีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
4นาง สรินทรา  ประยงค์เพชรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา