จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,15822,2143,01216,201
พุทธ6,14622,1623,00816,163
อิสลาม1242429
คริสต์-9-8
ซิกส์----
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ-1-1
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด1243-27
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พุทธ1243-27
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อิสลาม----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา คริสต์----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซิกส์----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พราหมณ์/ฮินดู----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด3283-62
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พุทธ3283-62
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อิสลาม----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา คริสต์----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซิกส์----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พราหมณ์/ฮินดู----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด1042-27
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พุทธ1042-27
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อิสลาม----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง คริสต์----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซิกส์----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด2244-40
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พุทธ2244-40
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อิสลาม----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง คริสต์----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซิกส์----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด3096-66
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พุทธ3096-66
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อิสลาม----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง คริสต์----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซิกส์----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1533-22
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ1533-22
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด19224456
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พุทธ19224456
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อิสลาม----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง คริสต์----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซิกส์----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1659-36
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ1659-36
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด724-17
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ724-17
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด2159-31
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ2159-31
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด2162-41
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ2162-41
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด21641658
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ21641658
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด1847-29
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พุทธ1746-27
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อิสลาม11-2
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร คริสต์----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ซิกส์----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พราหมณ์/ฮินดู----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อื่นๆ----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ข้อมูลผิดปกติ----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด2947-39
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พุทธ2946-39
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อิสลาม-1--
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร คริสต์----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ซิกส์----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พราหมณ์/ฮินดู----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อื่นๆ----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ข้อมูลผิดปกติ----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด2412258113
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พุทธ2412158113
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อิสลาม-1--
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร คริสต์----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ซิกส์----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พราหมณ์/ฮินดู----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อื่นๆ----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ข้อมูลผิดปกติ----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด6402543
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ6402543
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด2397-62
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ2397-62
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด836-21
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ836-21
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด1246-35
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ1246-35
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด27853974
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ27853974
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด716-15
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ716-15
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด515-10
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ515-10
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1650-35
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ1650-35
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด38103-70
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ38103-70
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1746-38
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ1745-37
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์-1-1
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1239-23
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ1239-23
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1456-37
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ1456-37
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด22106-76
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ22106-76
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด2083-59
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ2083-59
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด21103-66
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ21103-66
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1867-41
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ1867-41
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด613-14
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ613-14
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1529-24
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ1528-23
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม-1-1
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1225-18
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ1225-18
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด33852573
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ33852573
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด927-19
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พุทธ927-19
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อิสลาม----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม คริสต์----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซิกส์----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด-571937
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พุทธ-571937
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อิสลาม----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม คริสต์----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซิกส์----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด1145-28
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พุทธ1045-28
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อิสลาม1---
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม คริสต์----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซิกส์----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด-30-15
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พุทธ-30-15
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อิสลาม----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม คริสต์----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซิกส์----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด27134-78
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ27133-78
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-1--
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1249-37
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1249-37
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1638-22
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1638-22
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1566-42
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1566-42
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด113-8
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ113-8
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1872-43
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1872-43
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด47108-80
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ47107-80
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-1--
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด46195-115
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ46194-115
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-1--
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2158-40
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ2158-40
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด74183-133
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ74182-133
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-1--
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด521-11
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ521-11
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด740-18
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ740-18
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด342-22
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ342-22
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1640-30
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ1640-30
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด917-10
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พุทธ917-10
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อิสลาม----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน คริสต์----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซิกส์----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พราหมณ์/ฮินดู----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด921-9
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พุทธ921-9
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อิสลาม----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน คริสต์----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซิกส์----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พราหมณ์/ฮินดู----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด59170101165
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พุทธ59170100164
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อิสลาม--11
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน คริสต์----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซิกส์----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พราหมณ์/ฮินดู----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด63147-96
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พุทธ63147-96
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อิสลาม----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน คริสต์----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซิกส์----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พราหมณ์/ฮินดู----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด1836-25
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พุทธ1836-25
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อิสลาม----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน คริสต์----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซิกส์----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พราหมณ์/ฮินดู----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1523-23
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ1523-23
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด941-24
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พุทธ939-22
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อิสลาม-2-2
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ คริสต์----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซิกส์----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พราหมณ์/ฮินดู----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด3060-43
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พุทธ3060-43
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อิสลาม----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ คริสต์----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซิกส์----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พราหมณ์/ฮินดู----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด2001,000-606
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พุทธ200997-604
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อิสลาม-3-2
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ คริสต์----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซิกส์----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พราหมณ์/ฮินดู----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด79372415469
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พุทธ79372414468
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อิสลาม--11
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ คริสต์----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซิกส์----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พราหมณ์/ฮินดู----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1528-19
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ1528-19
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด23624166
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ23624166
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1855-39
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ1855-39
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด4314382144
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ4314381144
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม--1-
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด35734674
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ35734674
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1626-22
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ1626-22
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด251066295
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พุทธ251056194
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อิสลาม--1-
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี คริสต์----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ซิกส์----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พราหมณ์/ฮินดู----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อื่นๆ-1-1
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ข้อมูลผิดปกติ----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด1844-33
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พุทธ1844-33
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อิสลาม----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี คริสต์----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ซิกส์----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พราหมณ์/ฮินดู----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อื่นๆ----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ข้อมูลผิดปกติ----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด1391-53
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พุทธ1391-53
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อิสลาม----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี คริสต์----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ซิกส์----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พราหมณ์/ฮินดู----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อื่นๆ----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ข้อมูลผิดปกติ----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด728-20
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ727-19
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์-1-1
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด-8-5
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ-8-5
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด2458-46
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ2458-46
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด1549-37
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ1549-37
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด26125-79
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ26124-78
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม-1-1
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด4012953114
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ4012953114
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด3812572116
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ3812572116
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด5120649161
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ5120649161
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1121-17
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ1121-17
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด9471037
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ9471037
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด614-10
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ614-10
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1145-32
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ1145-32
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1923-21
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ1923-21
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด3586-67
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พุทธ3586-67
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อิสลาม----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง คริสต์----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซิกส์----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด1541-27
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พุทธ1541-27
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อิสลาม----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง คริสต์----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซิกส์----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด381073495
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พุทธ381073495
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อิสลาม----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง คริสต์----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซิกส์----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด34109-73
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ34109-73
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด4873-59
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พุทธ4772-58
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อิสลาม1---
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง คริสต์-1-1
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซิกส์----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด1249-38
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ1249-38
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด32642664
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ31642664
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม1---
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด1043-19
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ1043-19
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด39146-103
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ38145-102
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม11-1
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด2565-46
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ2565-46
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด2665-47
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ2565-47
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม1---
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด80315-189
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ80313-188
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม-1--
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์-1-1
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด3912050111
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ3912050111
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1515-19
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ1515-19
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1829-33
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ1829-33
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด2162-42
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ2162-42
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1666-39
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ1666-39
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด2463-40
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ2463-40
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด25793469
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ25793469
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด1236-18
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พุทธ1236-18
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อิสลาม----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล คริสต์----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซิกส์----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พราหมณ์/ฮินดู----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด3090-57
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พุทธ3090-57
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อิสลาม----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล คริสต์----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซิกส์----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พราหมณ์/ฮินดู----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด37763079
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พุทธ37763079
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อิสลาม----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล คริสต์----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซิกส์----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พราหมณ์/ฮินดู----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด30833878
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พุทธ30833878
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อิสลาม----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม คริสต์----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซิกส์----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พราหมณ์/ฮินดู----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด40108169159
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พุทธ40107169159
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อิสลาม-1--
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล คริสต์----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซิกส์----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พราหมณ์/ฮินดู----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด47180222227
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พุทธ47180222227
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อิสลาม----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม คริสต์----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซิกส์----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พราหมณ์/ฮินดู----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2461-41
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พุทธ2461-41
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อิสลาม----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม คริสต์----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซิกส์----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พราหมณ์/ฮินดู----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2790-57
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พุทธ2790-57
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อิสลาม----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม คริสต์----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซิกส์----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พราหมณ์/ฮินดู----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด2051-35
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ2051-35
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1039-25
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ1039-25
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1660-30
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ1660-30
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1948-37
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ1948-37
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด19110-65
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ19110-65
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1044-23
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ1044-23
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด3681-58
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ3681-58
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด837-20
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ837-20
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด925-14
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ925-14
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด845-23
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ845-23
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด19108-63
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ19108-63
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด44111-85
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ44111-85
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด34139-93
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ34139-93
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด1131,091-561
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ1131,085-557
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม-4-3
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์-2-1
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด319-12
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ319-12
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด622-17
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ622-17
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด1130-26
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ1130-26
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด734-21
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ733-21
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์-1--
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด3260-49
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ3260-49
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1019-17
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ1019-17
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1652-30
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ1652-30
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด746-27
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ746-27
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ----
36020117 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1024-12
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ1024-12
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด51184-126
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ51184-126
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด1544-40
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ1544-40
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด619-16
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ519-16
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม1---
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์----
36020113 ฉิมพลีมา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด35109-79
36020113 ฉิมพลีมา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ35109-79
36020113 ฉิมพลีมา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม----
36020113 ฉิมพลีมา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์----
36020113 ฉิมพลีมา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์----
36020113 ฉิมพลีมา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู----
36020113 ฉิมพลีมา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ----
36020113 ฉิมพลีมา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ----
36020113 ฉิมพลีมา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด2459-46
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ2459-46
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์----
36020110 บ้านห้างสูง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด1759-40
36020110 บ้านห้างสูง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ1759-40
36020110 บ้านห้างสูง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม----
36020110 บ้านห้างสูง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์----
36020110 บ้านห้างสูง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์----
36020110 บ้านห้างสูง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู----
36020110 บ้านห้างสูง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ----
36020110 บ้านห้างสูง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ----
36020110 บ้านห้างสูง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์----
36020109 บ้านฉนวน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด3311533111
36020109 บ้านฉนวน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ3311533111
36020109 บ้านฉนวน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม----
36020109 บ้านฉนวน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์----
36020109 บ้านฉนวน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์----
36020109 บ้านฉนวน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู----
36020109 บ้านฉนวน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ----
36020109 บ้านฉนวน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ----
36020109 บ้านฉนวน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด37823386
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ37823386
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020107 บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด-8-3
36020107 บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ-8-3
36020107 บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020107 บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020107 บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020107 บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020107 บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020107 บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020107 บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020106 บ้านหนองแซง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด34160-100
36020106 บ้านหนองแซง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ34159-99
36020106 บ้านหนองแซง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-1-1
36020106 บ้านหนองแซง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020106 บ้านหนองแซง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020106 บ้านหนองแซง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020106 บ้านหนองแซง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020106 บ้านหนองแซง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020106 บ้านหนองแซง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1361-34
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1361-34
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด3273-56
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ3273-56
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1644-27
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1644-27
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020102 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด737-20
36020102 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ737-20
36020102 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020102 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020102 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020102 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020102 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020102 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020102 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020101 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด833-24
36020101 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ833-24
36020101 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020101 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020101 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020101 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020101 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020101 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020101 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด35104-79
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ35104-79
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด34118-72
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ33118-72
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม1---
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020098 บ้านหนองคัน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด40141-88
36020098 บ้านหนองคัน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พุทธ40140-88
36020098 บ้านหนองคัน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อิสลาม-1--
36020098 บ้านหนองคัน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง คริสต์----
36020098 บ้านหนองคัน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ซิกส์----
36020098 บ้านหนองคัน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020098 บ้านหนองคัน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อื่นๆ----
36020098 บ้านหนองคัน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020098 บ้านหนองคัน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020097 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด3945-44
36020097 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พุทธ3845-44
36020097 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อิสลาม1---
36020097 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง คริสต์----
36020097 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ซิกส์----
36020097 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020097 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อื่นๆ----
36020097 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020097 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020096 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด2384-55
36020096 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พุทธ2384-55
36020096 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อิสลาม----
36020096 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง คริสต์----
36020096 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ซิกส์----
36020096 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020096 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อื่นๆ----
36020096 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020096 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด4612448115
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พุทธ4612448115
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อิสลาม----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง คริสต์----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ซิกส์----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อื่นๆ----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020094 บ้านธาตุ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด4013142138
36020094 บ้านธาตุ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พุทธ4013142138
36020094 บ้านธาตุ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อิสลาม----
36020094 บ้านธาตุ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง คริสต์----
36020094 บ้านธาตุ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ซิกส์----
36020094 บ้านธาตุ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020094 บ้านธาตุ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อื่นๆ----
36020094 บ้านธาตุ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020094 บ้านธาตุ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020093 บ้านหนองปลา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด47143-91
36020093 บ้านหนองปลา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ47143-91
36020093 บ้านหนองปลา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม----
36020093 บ้านหนองปลา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์----
36020093 บ้านหนองปลา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์----
36020093 บ้านหนองปลา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
36020093 บ้านหนองปลา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ----
36020093 บ้านหนองปลา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
36020093 บ้านหนองปลา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
36020092 บ้านกุดจอก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด617-11
36020092 บ้านกุดจอก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ617-11
36020092 บ้านกุดจอก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม----
36020092 บ้านกุดจอก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์----
36020092 บ้านกุดจอก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์----
36020092 บ้านกุดจอก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
36020092 บ้านกุดจอก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ----
36020092 บ้านกุดจอก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
36020092 บ้านกุดจอก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด311-8
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ311-8
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
36020089 บ้านกุดแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด542-28
36020089 บ้านกุดแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ542-28
36020089 บ้านกุดแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม----
36020089 บ้านกุดแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์----
36020089 บ้านกุดแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์----
36020089 บ้านกุดแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
36020089 บ้านกุดแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ----
36020089 บ้านกุดแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
36020089 บ้านกุดแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
36020087 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด1563-46
36020087 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ1563-46
36020087 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม----
36020087 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์----
36020087 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์----
36020087 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
36020087 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ----
36020087 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
36020087 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
36020086 บ้านกุดโคลน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด832-19
36020086 บ้านกุดโคลน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ832-19
36020086 บ้านกุดโคลน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม----
36020086 บ้านกุดโคลน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์----
36020086 บ้านกุดโคลน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์----
36020086 บ้านกุดโคลน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
36020086 บ้านกุดโคลน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ----
36020086 บ้านกุดโคลน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
36020086 บ้านกุดโคลน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด13694164
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ13684163
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม-1-1
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด935-24
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พุทธ935-24
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อิสลาม----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม คริสต์----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ซิกส์----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พราหมณ์/ฮินดู----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อื่นๆ----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ข้อมูลผิดปกติ----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์----
36020083 บ้านโนนสาทร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด2062-39
36020083 บ้านโนนสาทร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พุทธ2062-39
36020083 บ้านโนนสาทร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อิสลาม----
36020083 บ้านโนนสาทร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม คริสต์----
36020083 บ้านโนนสาทร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ซิกส์----
36020083 บ้านโนนสาทร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พราหมณ์/ฮินดู----
36020083 บ้านโนนสาทร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อื่นๆ----
36020083 บ้านโนนสาทร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ข้อมูลผิดปกติ----
36020083 บ้านโนนสาทร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์----
36020082 บ้านเรือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด3351-38
36020082 บ้านเรือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พุทธ3351-38
36020082 บ้านเรือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อิสลาม----
36020082 บ้านเรือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม คริสต์----
36020082 บ้านเรือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ซิกส์----
36020082 บ้านเรือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พราหมณ์/ฮินดู----
36020082 บ้านเรือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อื่นๆ----
36020082 บ้านเรือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ข้อมูลผิดปกติ----
36020082 บ้านเรือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด843-22
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พุทธ843-22
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อิสลาม----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม คริสต์----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ซิกส์----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พราหมณ์/ฮินดู----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อื่นๆ----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ข้อมูลผิดปกติ----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์----
36020079 บ้านหนองกุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด56176-109
36020079 บ้านหนองกุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ56176-109
36020079 บ้านหนองกุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม----
36020079 บ้านหนองกุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์----
36020079 บ้านหนองกุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์----
36020079 บ้านหนองกุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู----
36020079 บ้านหนองกุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ----
36020079 บ้านหนองกุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ----
36020079 บ้านหนองกุง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์----
36020078 บ้านดอนจำปา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด40112-71
36020078 บ้านดอนจำปา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ40112-71
36020078 บ้านดอนจำปา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม----
36020078 บ้านดอนจำปา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์----
36020078 บ้านดอนจำปา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์----
36020078 บ้านดอนจำปา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู----
36020078 บ้านดอนจำปา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ----
36020078 บ้านดอนจำปา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ----
36020078 บ้านดอนจำปา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด3418571168
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ3418571168
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด1766-44
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ1766-44
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์----
36020074 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด1357-37
36020074 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ1357-37
36020074 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม----
36020074 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์----
36020074 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์----
36020074 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู----
36020074 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ----
36020074 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ----
36020074 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์----
36020073 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด1462-38
36020073 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ1462-38
36020073 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม----
36020073 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์----
36020073 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์----
36020073 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู----
36020073 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ----
36020073 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ----
36020073 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด49126-101
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ49125-100
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม-1-1
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์----
36020071 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1738-35
36020071 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ1738-35
36020071 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม----
36020071 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์----
36020071 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์----
36020071 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020071 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ----
36020071 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020071 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์----
36020070 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด14108-59
36020070 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ14108-59
36020070 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม----
36020070 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์----
36020070 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์----
36020070 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020070 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ----
36020070 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020070 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1864-42
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ1864-42
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1448-36
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ1448-36
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์----
36020067 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1058-31
36020067 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ1058-31
36020067 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม----
36020067 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์----
36020067 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์----
36020067 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020067 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ----
36020067 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020067 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์----
36020066 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด3280-59
36020066 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ3280-59
36020066 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม----
36020066 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์----
36020066 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์----
36020066 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020066 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ----
36020066 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020066 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์----
36020065 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด43180148192
36020065 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ43179148192
36020065 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-1--
36020065 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์----
36020065 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์----
36020065 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020065 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ----
36020065 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020065 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์----
36020064 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด29123-83
36020064 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ29122-83
36020064 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-1--
36020064 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์----
36020064 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์----
36020064 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020064 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ----
36020064 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020064 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์----
36020063 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด20107112129
36020063 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ20107112129
36020063 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม----
36020063 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์----
36020063 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์----
36020063 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020063 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ----
36020063 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020063 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์----
36020062 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1466-36
36020062 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ1466-36
36020062 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม----
36020062 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์----
36020062 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์----
36020062 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู----
36020062 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ----
36020062 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020062 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด1945-28
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ1945-28
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์----
36020060 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด1063-40
36020060 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ1063-40
36020060 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม----
36020060 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์----
36020060 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์----
36020060 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020060 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ----
36020060 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020060 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด3167-49
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ3167-49
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด2278-47
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ2278-47
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์----
36020057 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด2887-53
36020057 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ2887-53
36020057 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม----
36020057 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์----
36020057 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์----
36020057 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020057 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ----
36020057 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020057 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด1362107114
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ1362107113
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์---1
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์----
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด2475-43
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ2475-43
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม----
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์----
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์----
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู----
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ----
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์----
36020054 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด658-39
36020054 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พุทธ658-39
36020054 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อิสลาม----
36020054 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง คริสต์----
36020054 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ซิกส์----
36020054 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020054 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อื่นๆ----
36020054 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020054 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด2214571132
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พุทธ2214571132
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อิสลาม----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง คริสต์----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ซิกส์----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อื่นๆ----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด1736-24
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พุทธ1736-24
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อิสลาม----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง คริสต์----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ซิกส์----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อื่นๆ----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด16101-55
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พุทธ16101-55
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อิสลาม----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง คริสต์----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ซิกส์----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อื่นๆ----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020050 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด11103-49
36020050 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พุทธ11103-49
36020050 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อิสลาม----
36020050 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง คริสต์----
36020050 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ซิกส์----
36020050 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020050 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อื่นๆ----
36020050 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020050 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด2993-67
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พุทธ2893-66
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อิสลาม1--1
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน คริสต์----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ซิกส์----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พราหมณ์/ฮินดู----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อื่นๆ----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ข้อมูลผิดปกติ----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด24143-77
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พุทธ24142-76
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อิสลาม-1-1
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน คริสต์----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ซิกส์----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พราหมณ์/ฮินดู----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อื่นๆ----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ข้อมูลผิดปกติ----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด2413980129
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พุทธ2413880128
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อิสลาม-1-1
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน คริสต์----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ซิกส์----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พราหมณ์/ฮินดู----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อื่นๆ----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ข้อมูลผิดปกติ----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด44182-106
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พุทธ44182-106
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อิสลาม----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน คริสต์----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ซิกส์----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พราหมณ์/ฮินดู----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อื่นๆ----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ข้อมูลผิดปกติ----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์----
36020043 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด27132-85
36020043 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พุทธ27132-85
36020043 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อิสลาม----
36020043 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน คริสต์----
36020043 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ซิกส์----
36020043 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พราหมณ์/ฮินดู----
36020043 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อื่นๆ----
36020043 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ข้อมูลผิดปกติ----
36020043 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์----
36020042 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด2513656129
36020042 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พุทธ2513656129
36020042 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อิสลาม----
36020042 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง คริสต์----
36020042 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ซิกส์----
36020042 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020042 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อื่นๆ----
36020042 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020042 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์----
36020041 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด1865-52
36020041 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พุทธ1865-52
36020041 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อิสลาม----
36020041 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง คริสต์----
36020041 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ซิกส์----
36020041 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020041 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อื่นๆ----
36020041 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020041 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด788-60
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พุทธ788-60
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อิสลาม----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง คริสต์----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ซิกส์----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อื่นๆ----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด9171-86
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พุทธ9170-85
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อิสลาม-1-1
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง คริสต์----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ซิกส์----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อื่นๆ----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์----
36020037 บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด-5-4
36020037 บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พุทธ-5-4
36020037 บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อิสลาม----
36020037 บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า คริสต์----
36020037 บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ซิกส์----
36020037 บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พราหมณ์/ฮินดู----
36020037 บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อื่นๆ----
36020037 บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ข้อมูลผิดปกติ----
36020037 บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด1072-34
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พุทธ1072-34
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อิสลาม----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า คริสต์----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ซิกส์----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พราหมณ์/ฮินดู----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อื่นๆ----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ข้อมูลผิดปกติ----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด22173-100
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พุทธ22173-100
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อิสลาม----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า คริสต์----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ซิกส์----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พราหมณ์/ฮินดู----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อื่นๆ----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ข้อมูลผิดปกติ----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด46370-216
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พุทธ46370-216
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อิสลาม----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า คริสต์----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ซิกส์----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พราหมณ์/ฮินดู----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อื่นๆ----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ข้อมูลผิดปกติ----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด735-24
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พุทธ735-24
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อิสลาม----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว คริสต์----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ซิกส์----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พราหมณ์/ฮินดู----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อื่นๆ----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ข้อมูลผิดปกติ----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด36128-82
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พุทธ36128-82
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อิสลาม----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว คริสต์----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ซิกส์----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พราหมณ์/ฮินดู----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อื่นๆ----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ข้อมูลผิดปกติ----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์----
36020031 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด1766-40
36020031 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พุทธ1766-40
36020031 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อิสลาม----
36020031 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว คริสต์----
36020031 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ซิกส์----
36020031 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พราหมณ์/ฮินดู----
36020031 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อื่นๆ----
36020031 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ข้อมูลผิดปกติ----
36020031 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์----
36020030 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด939-25
36020030 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พุทธ939-25
36020030 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อิสลาม----
36020030 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว คริสต์----
36020030 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ซิกส์----
36020030 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พราหมณ์/ฮินดู----
36020030 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อื่นๆ----
36020030 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ข้อมูลผิดปกติ----
36020030 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด3913250111
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ3913150111
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม-1--
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์----
36020028 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด1326-18
36020028 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ1326-18
36020028 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม----
36020028 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์----
36020028 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์----
36020028 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู----
36020028 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ----
36020028 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ----
36020028 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์----
36020027 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด1971-51
36020027 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ1971-51
36020027 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม----
36020027 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์----
36020027 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์----
36020027 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู----
36020027 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ----
36020027 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ----
36020027 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์----
36020026 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด1949-34
36020026 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ1948-33
36020026 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม-1-1
36020026 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์----
36020026 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์----
36020026 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู----
36020026 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ----
36020026 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ----
36020026 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด5516140139
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ5515940138
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม-1--
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์-1-1
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด2262-43
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ2261-42
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม-1-1
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์----
36020023 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด28104-73
36020023 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ28104-73
36020023 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม----
36020023 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์----
36020023 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์----
36020023 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู----
36020023 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ----
36020023 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ----
36020023 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์----
36020022 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด6219055150
36020022 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ6119055149
36020022 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม1--1
36020022 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์----
36020022 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์----
36020022 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู----
36020022 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ----
36020022 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ----
36020022 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์----
36020021 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด1235-26
36020021 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ1235-26
36020021 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม----
36020021 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์----
36020021 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์----
36020021 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020021 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ----
36020021 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020021 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด2043-29
36020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ2043-29
36020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม----
36020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์----
36020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์----
36020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ----
36020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด19844577
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ19844577
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020018 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด133-15
36020018 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ133-15
36020018 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม----
36020018 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์----
36020018 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์----
36020018 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020018 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ----
36020018 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020018 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020017 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด-60-26
36020017 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ-60-26
36020017 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม----
36020017 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์----
36020017 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์----
36020017 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020017 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ----
36020017 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020017 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020016 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด994-50
36020016 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ994-50
36020016 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม----
36020016 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์----
36020016 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์----
36020016 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู----
36020016 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ----
36020016 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ----
36020016 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์----
36020015 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด1581-46
36020015 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พุทธ1581-46
36020015 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อิสลาม----
36020015 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก คริสต์----
36020015 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ซิกส์----
36020015 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พราหมณ์/ฮินดู----
36020015 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อื่นๆ----
36020015 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ข้อมูลผิดปกติ----
36020015 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด1157-35
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พุทธ1157-35
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อิสลาม----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก คริสต์----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ซิกส์----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พราหมณ์/ฮินดู----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อื่นๆ----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ข้อมูลผิดปกติ----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด1151-34
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พุทธ1151-34
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อิสลาม----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก คริสต์----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ซิกส์----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พราหมณ์/ฮินดู----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อื่นๆ----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ข้อมูลผิดปกติ----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด45160-109
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พุทธ45159-109
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อิสลาม-1--
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก คริสต์----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ซิกส์----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พราหมณ์/ฮินดู----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อื่นๆ----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ข้อมูลผิดปกติ----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด33149-92
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พุทธ33148-91
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อิสลาม-1-1
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก คริสต์----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ซิกส์----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พราหมณ์/ฮินดู----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อื่นๆ----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ข้อมูลผิดปกติ----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด1035-28
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พุทธ1035-28
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อิสลาม----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ คริสต์----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ซิกส์----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พราหมณ์/ฮินดู----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อื่นๆ----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ข้อมูลผิดปกติ----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด18118-66
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พุทธ18118-66
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อิสลาม----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ คริสต์----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ซิกส์----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พราหมณ์/ฮินดู----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อื่นๆ----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ข้อมูลผิดปกติ----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์----
36020003 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด25108-70
36020003 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พุทธ25108-70
36020003 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อิสลาม----
36020003 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ คริสต์----
36020003 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ซิกส์----
36020003 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พราหมณ์/ฮินดู----
36020003 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อื่นๆ----
36020003 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ข้อมูลผิดปกติ----
36020003 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์----
36020002 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด2264-46
36020002 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พุทธ2264-46
36020002 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อิสลาม----
36020002 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ คริสต์----
36020002 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ซิกส์----
36020002 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พราหมณ์/ฮินดู----
36020002 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อื่นๆ----
36020002 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ข้อมูลผิดปกติ----
36020002 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์----
36020001 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พุทธ3788-66
36020001 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด3788-66
36020001 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อิสลาม----
36020001 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ คริสต์----
36020001 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ซิกส์----
36020001 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พราหมณ์/ฮินดู----
36020001 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อื่นๆ----
36020001 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ข้อมูลผิดปกติ----
36020001 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์----
36020260 บ้านนาวงเดือน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด47155-107
36020260 บ้านนาวงเดือน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พุทธ46152-106
36020260 บ้านนาวงเดือน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อิสลาม13-1
36020260 บ้านนาวงเดือน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา คริสต์----
36020260 บ้านนาวงเดือน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซิกส์----
36020260 บ้านนาวงเดือน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พราหมณ์/ฮินดู----
36020260 บ้านนาวงเดือน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ----
36020260 บ้านนาวงเดือน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ----
36020260 บ้านนาวงเดือน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด4887-79
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พุทธ4887-79
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อิสลาม----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา คริสต์----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซิกส์----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พราหมณ์/ฮินดู----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์----
36020262 บ้านโนนหัวนา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด2144-35
36020262 บ้านโนนหัวนา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พุทธ2144-35
36020262 บ้านโนนหัวนา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อิสลาม----
36020262 บ้านโนนหัวนา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา คริสต์----
36020262 บ้านโนนหัวนา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซิกส์----
36020262 บ้านโนนหัวนา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พราหมณ์/ฮินดู----
36020262 บ้านโนนหัวนา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ----
36020262 บ้านโนนหัวนา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ----
36020262 บ้านโนนหัวนา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์----
36020263 บ้านทุ่งพระ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด13313751
36020263 บ้านทุ่งพระ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ13313751
36020263 บ้านทุ่งพระ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม----
36020263 บ้านทุ่งพระ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์----
36020263 บ้านทุ่งพระ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์----
36020263 บ้านทุ่งพระ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู----
36020263 บ้านทุ่งพระ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ----
36020263 บ้านทุ่งพระ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ----
36020263 บ้านทุ่งพระ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์----
36020264 บ้านห้วยแก้ว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด2548-31
36020264 บ้านห้วยแก้ว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ2547-30
36020264 บ้านห้วยแก้ว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม-1-1
36020264 บ้านห้วยแก้ว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์----
36020264 บ้านห้วยแก้ว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์----
36020264 บ้านห้วยแก้ว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู----
36020264 บ้านห้วยแก้ว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ----
36020264 บ้านห้วยแก้ว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ----
36020264 บ้านห้วยแก้ว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์----
36020265 บ้านห้วยไห คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด737-21
36020265 บ้านห้วยไห คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ737-21
36020265 บ้านห้วยไห คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม----
36020265 บ้านห้วยไห คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์----
36020265 บ้านห้วยไห คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์----
36020265 บ้านห้วยไห คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู----
36020265 บ้านห้วยไห คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ----
36020265 บ้านห้วยไห คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ----
36020265 บ้านห้วยไห คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด1924-23
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ1924-23
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์----
36020267 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด1027-21
36020267 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ1027-21
36020267 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม----
36020267 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์----
36020267 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์----
36020267 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู----
36020267 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ----
36020267 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ----
36020267 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด1123-18
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ1123-18
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด5719183163
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พุทธ5719183163
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อิสลาม----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย คริสต์----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ซิกส์----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พราหมณ์/ฮินดู----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อื่นๆ----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ข้อมูลผิดปกติ----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์----
36020270 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด1734-27
36020270 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พุทธ1734-27
36020270 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อิสลาม----
36020270 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย คริสต์----
36020270 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ซิกส์----
36020270 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พราหมณ์/ฮินดู----
36020270 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อื่นๆ----
36020270 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ข้อมูลผิดปกติ----
36020270 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์----
36020272 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด30113-79
36020272 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พุทธ30112-78
36020272 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อิสลาม-1-1
36020272 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย คริสต์----
36020272 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ซิกส์----
36020272 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พราหมณ์/ฮินดู----
36020272 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อื่นๆ----
36020272 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ข้อมูลผิดปกติ----
36020272 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์----
36020273 บ้านโนนโจด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด1352-38
36020273 บ้านโนนโจด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พุทธ1352-38
36020273 บ้านโนนโจด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อิสลาม----
36020273 บ้านโนนโจด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ คริสต์----
36020273 บ้านโนนโจด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ซิกส์----
36020273 บ้านโนนโจด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พราหมณ์/ฮินดู----
36020273 บ้านโนนโจด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อื่นๆ----
36020273 บ้านโนนโจด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ข้อมูลผิดปกติ----
36020273 บ้านโนนโจด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์----
36020274 บ้านโนนสง่า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด1693-57
36020274 บ้านโนนสง่า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พุทธ1693-57
36020274 บ้านโนนสง่า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อิสลาม----
36020274 บ้านโนนสง่า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ คริสต์----
36020274 บ้านโนนสง่า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ซิกส์----
36020274 บ้านโนนสง่า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พราหมณ์/ฮินดู----
36020274 บ้านโนนสง่า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อื่นๆ----
36020274 บ้านโนนสง่า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ข้อมูลผิดปกติ----
36020274 บ้านโนนสง่า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์----
36020275 บ้านโนนคูณ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด20108-74
36020275 บ้านโนนคูณ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พุทธ20108-74
36020275 บ้านโนนคูณ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อิสลาม----
36020275 บ้านโนนคูณ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ คริสต์----
36020275 บ้านโนนคูณ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ซิกส์----
36020275 บ้านโนนคูณ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พราหมณ์/ฮินดู----
36020275 บ้านโนนคูณ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อื่นๆ----
36020275 บ้านโนนคูณ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ข้อมูลผิดปกติ----
36020275 บ้านโนนคูณ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์----
36020276 บ้านโสกมะตูม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด2576-53
36020276 บ้านโสกมะตูม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พุทธ2576-53
36020276 บ้านโสกมะตูม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อิสลาม----
36020276 บ้านโสกมะตูม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ คริสต์----
36020276 บ้านโสกมะตูม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ซิกส์----
36020276 บ้านโสกมะตูม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พราหมณ์/ฮินดู----
36020276 บ้านโสกมะตูม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อื่นๆ----
36020276 บ้านโสกมะตูม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ข้อมูลผิดปกติ----
36020276 บ้านโสกมะตูม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์----
36020277 บ้านโจดกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด2261-42
36020277 บ้านโจดกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พุทธ2260-41
36020277 บ้านโจดกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อิสลาม----
36020277 บ้านโจดกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ คริสต์-1-1
36020277 บ้านโจดกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ซิกส์----
36020277 บ้านโจดกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พราหมณ์/ฮินดู----
36020277 บ้านโจดกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อื่นๆ----
36020277 บ้านโจดกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ข้อมูลผิดปกติ----
36020277 บ้านโจดกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์----
36020278 บ้านดอนอุดม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด2783-63
36020278 บ้านดอนอุดม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ2783-63
36020278 บ้านดอนอุดม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม----
36020278 บ้านดอนอุดม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์----
36020278 บ้านดอนอุดม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์----
36020278 บ้านดอนอุดม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020278 บ้านดอนอุดม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ----
36020278 บ้านดอนอุดม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020278 บ้านดอนอุดม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์----
36020279 ชุมชนห้วยยาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด7216258143
36020279 ชุมชนห้วยยาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ7216258143
36020279 ชุมชนห้วยยาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม----
36020279 ชุมชนห้วยยาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์----
36020279 ชุมชนห้วยยาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์----
36020279 ชุมชนห้วยยาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020279 ชุมชนห้วยยาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ----
36020279 ชุมชนห้วยยาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020279 ชุมชนห้วยยาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด4718342151
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ4718342151
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์----
36020281 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด4880-52
36020281 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ4879-51
36020281 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม-1-1
36020281 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์----
36020281 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์----
36020281 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020281 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ----
36020281 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020281 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์----
36020282 บ้านป่าว่าน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด63140-107
36020282 บ้านป่าว่าน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ63140-107
36020282 บ้านป่าว่าน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม----
36020282 บ้านป่าว่าน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์----
36020282 บ้านป่าว่าน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์----
36020282 บ้านป่าว่าน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020282 บ้านป่าว่าน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ----
36020282 บ้านป่าว่าน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020282 บ้านป่าว่าน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด313-9
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ313-9
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด1665-50
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ1665-50
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์----


333 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version 2020.07