โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 116818034862
อนุบาล 25275151,042160
อนุบาล 36315391,170162
ระดับปฐมวัย1,3261,2342,560384
ประถมศึกษาปีที่ 16556201,275167
ประถมศึกษาปีที่ 26676431,310169
ประถมศึกษาปีที่ 37026551,357168
ประถมศึกษาปีที่ 47407361,476170
ประถมศึกษาปีที่ 57536611,414167
ประถมศึกษาปีที่ 67297121,441172
ระดับประถมศึกษา4,2464,0278,2731,013
มัธยมศึกษาปีที่ 13915545
มัธยมศึกษาปีที่ 23719566
มัธยมศึกษาปีที่ 32220426
มัธยมศีกษาตอนต้น985415217
รวมทั้งสิ้น5,6705,31510,9851,414


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
360200021006361036100636 บ้านระหัด กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 41711112231011411318191111656--------879ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200051006871036100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 414121103613161817141346--------449ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200131006641036100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก --119110231711611117181526--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200141006661036100666 บ้านโนนเห็ดไคล โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 115151113151101611118171576--------689ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200151006671036100667 บุปผาราม โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 312113118319112115110116171796--------979ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200161006861036100686 บ้านโนนเขวา โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 615131143141231121121131211956--------1099ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200171006881036100688 บ้านโนนทอง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง --------611217110116181596--------596ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200181006891036100689 บ้านโนนหนองไฮ โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ----11115161411014131326--------337ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200201006911036100691 บ้านกลาง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 9131812034151817110181426--------629ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200211006921036100692 บ้านแก้งตาดไซ โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 215151123514141617171336--------459ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200241006771036100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --11113124211115111112141111646--------888ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200261006711036100671 บ้านหัวโสก บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --611311921117191815191496--------688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200271006721036100672 บึงมะนาววิทยา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --7112119271161111121131121716--------908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200281006731036100673 บ้านจมื่น บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --7161132517141116141276--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200301006501036100650 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว --4161102719141914171406--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200311006511036100651 บ้านเขวา บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว --8111119212113111111111181666--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200331006651036100665 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว --314172716161718121366--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200361006801036100680 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ----1011019115161111131171716--------817ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200371006811036100681 บ้านโนนชาด บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ------------3111--1153--------53ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200401006331036100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง --31518212115127115111191896--------978ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200411006341036100634 บ้านหนองแต้ บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 717141183181913115161141656--------839ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200471006441036100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์ บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน --61141202171151181181141111936--------1138ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200501006371036100637 สระโพนทอง สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 311181123111811412413111611046--------1169ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200521006391036100639 บ้านหนองคูวิทยาคม สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 11111511738131914111121376--------549ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200541006691036100669 บ้านพีพวย สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 1131216381811411317181586--------649ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200551006471036100647 บ้านโจดพิทยาคาร หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า --14110124217112117113110161756--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200571006491036100649 บ้านฉนวน หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า --1511412921219110133116181886--------1178ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200581006531036100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า --1517122214161151191131111786--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200591006541036100654 บ้านนาสมบูรณ์ หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 1311019132312111191131131101686--------1009ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200601006551036100655 บ้านห้วยยางดำ หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า --318111212191171919171636--------748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200611006561036100656 บ้านหนองแดงกุดจิก หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า --711111826161811414171456--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200621006931036100693 บ้านหนองโพนงาม หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม --71711427112161121101171646--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200661006971036100697 บ้านโคกสง่า หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 9114191323161101161121151121816--------1139ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200671006981036100698 บ้านทิกแล้ง หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม --317110281919115113171616--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200681006991036100699 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม --717114291411014112161456--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200691007001036100700 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม --12161182917120114131121656--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200711006831036100683 บ้านดอนหัน หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 513191173816131715191386--------559ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200731005291036100529 บ้านสวนอ้อย กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 713141143911111011816181626--------769ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200741005301036100530 บ้านหนองปอแดง กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน --6171132161101111813181566--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200751005311036100531 บ้านกวางโจนโนนทอง กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน --71911621019111171151141666--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200811005561036100556 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม --21618212171315171101446--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200821005571036100557 บ้านเรือ กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม --121231352611111118191101556--------908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200831005581036100558 บ้านโนนสาทร กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม --1011112121611111517111161666--------878ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200841005871036100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม --315182518161518141366--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200861005631036100563 บ้านกุดโคลน โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด --513182515181513161326--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200871005641036100564 บ้านหนองไรไก่ โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด --51101152811011419114181636--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200891005661036100566 บ้านกุดแดง โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ----61611116191714161436--------497ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200901005671036100567 บ้านโนนสาวเอ้ โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ----212131212121--21115--------136ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200921005691036100569 บ้านกุดจอก โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด --313162----21--9161173--------235ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200961005391036100539 บ้านฝายพญานาค ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง --91141232131131151141161151866--------1098ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200971005411036100541 บ้านตาดรินทอง ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 141111131383917171915171446--------829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201011005731036100573 บ้านนาหัวแรด บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง --711182419121616171346--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201021005741036100574 บ้านโนนหินแร่ บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง --5131823161615111171386--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201031005751036100575 บ้านดอนเตาเหล็ก บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง --6111117231416113181111456--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201041005761036100576 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง --12120132214171151101121161746--------1068ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201051005771036100577 บ้านนาหนองทุ่ม บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง --10131132419151131121191626--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201071005791036100579 บ้านโป่งดินดำ บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ----------21--11312184--------84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201101005501036100550 บ้านห้างสูง บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน --1215117291918111113191596--------768ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201111005511036100551 บ้านดอนไก่เถื่อน บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 816110124391719113191111586--------829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201121005521036100552 บ้านกุดหมากเห็บ บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน --412162512151118121236--------298ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201141005541036100554 บ้านดงเมย บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 51714116314151816110131466--------629ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201161005431036100543 เพชรราษฎร์สามัคคี บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร --61511125141--615141245--------357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201171005441036100544 บ้านหนองงูเหลือม บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร --21517251815110151131466--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201181005451036100545 บ้านโป่งโพธิ์ บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร --8181162101811311016161536--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201191005491036100549 บ้านกุดขอนแก่น บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร --514192213121316141206--------298ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201201005461036100546 บ้านเมืองคง บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 811211213238110171111141111616--------939ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201211005481036100548 บ้านหนองขาม บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร --413172418171716131356--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201221005161036100516 บ้านโนนดินแดง ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 215141113314161616151306--------419ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201231005171036100517 บ้านโนนสลวย ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง --313162715111412131226--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201241005251036100525 บ้านหนองสองห้อง ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง --112132314141114131196--------228ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201291005221036100522 บ้านโนนงาม ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง --51318271711011014191476--------558ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201311005241036100524 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 31214193312121517151246--------339ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201321005861036100586 บ้านกุดหัวช้าง หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย --2161826171313110161356--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201331005271036100527 บ้านหนองบัวพรม หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย --181181362181111101191111121816--------1178ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201341005801036100580 หนองเบนประภากร หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย --713110211518110181121446--------548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201361005821036100582 บ้านมูลกระบือ หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย --1019119212171518111171506--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201371005831036100583 บ้านสีปลาด หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 2191511631011315111181121596--------759ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201381005841036100584 บ้านโนนข่า หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย --31711024113161814151406--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201391005851036100585 บ้านหัวหนอง หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย --1316119281818111151131536--------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201411005181036100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม --91171262131141121141131231896--------1158ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201421005191036100519 หนองเมยสามัคคี หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 1016181243811317181111141616--------859ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201461005591036100559 บ้านโนนดินจี่ โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล --111181292141161141141151181916--------1208ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201481005611036100561 บ้านห้วยพลวง โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล --5171122515171417171356--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201501005031036100503 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 6110181243916115111181141636--------879ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201511005041036100504 บ้านดอนดู่ บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า --71911621318115112181101666--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201521004981036100498 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 713111121351131101111101131626--------839ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201531004991036100499 บ้านหนองแฝก บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 3110151183418161511151296--------479ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201541005001036100500 บ้านวังหิน บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 515151153413111413111166--------319ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201581004791036100479 บ้านมอญ บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น --1111512629151131131141131676--------938ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201591004801036100480 หัวนานคร บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 1018171253111715112171231656--------909ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201611004821036100482 บ้านนาดี บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น --515110251511114110151406--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201631004841036100484 บ้านหนองบัว บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น --517112261519110181111496--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201671004961036100496 บ้านถนนกลาง สระพังบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 3131911533181716171101416--------569ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201681004971036100497 บ้านนายม สระพังบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 121131101353111131141121191161856--------1209ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201691004911036100491 บ้านดอนหันนาสวรรค์ สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 819111183412161314141236--------419ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201701004871036100487 บ้านหินลาด สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน --417111271711011214151456--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201711004881036100488 โคกสะอาดศึกษา สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน --115162114121312121146--------208ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201721004891036100489 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน --515110291317161131101486--71411126910ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201731004901036100490 บ้านหลุบค่าย สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 6121211037161--314121225--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201781005061036100506 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 41417115371161614110171506--------659ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201791005071036100507 บ้านดอนเค็ง หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 81719124311112110110141101576--------819ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201801005081036100508 บ้านหนองดินดำ หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู --------------21--6182--------82ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201811005091036100509 บ้านโนนสะอาด หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 3131117371311141--131285--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201821004331036100433 บ้านหนองพีพ่วน เก่าย่าดีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี --518113214181131131171251906--------1038ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201831004341036100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ เก่าย่าดีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 3110151183618191617181446--------629ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201851004121036100412 บ้านหนองม่วงบำรุง โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 6171411734161--615151265--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201891004091036100409 บ้านตลุกหิน โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 61817121381614191151121546--------759ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201911004111036100411 บ้านโปร่งสังข์ โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 317151153114141519151286--------439ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201941003781036100378 บ้านหนองแสงวิทยา ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ --121181302811318191111121616--------918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201951003811036100381 บ้านหนองไฮ ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ --7121924171717110161416--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201961003821036100382 บ้านสระแต้ หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 814151173115131317151246--------419ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201981004321036100432 บ้านยางคำวิทยา ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 8161411834151714110161366--------549ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202011004301036100430 บ้านท่าทางเกวียน ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 211171103312121812151226--------329ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202021004311036100431 บ้านทุ่งคำหลวง ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน --316192212121315171216--------308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202031004041036100404 บ้านนกเขาทอง นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 2171711631213171913161406--------569ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202041004051036100405 บ้านโคกล่าม นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม --1121326141816151131426--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202051004061036100406 บ้านโคกงาม นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม --41317231411018110161416--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202061004071036100407 บ้านดงพอง นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม --312152414141312141216--------268ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202091004021036100402 บ้านหนองรวก นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม --811111925112131111131141586--------778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202111003951036100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง --71151222141121101131171131796--------1018ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202121003961036100396 หว้านไพรสามัคคี บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง --91611521111419112112181666--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202131003971036100397 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง --11--111122331133331313--------1414ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202141003981036100398 บ้านดงขีสะเดาหวาน บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 615151163413191716191386--------549ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202151003931036100393 บ้านโนนสะอาด บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง --71511228191711115191496--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202171004151036100415 บ้านหนองขาม หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม --------217171313171296--------296ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202191004171036100417 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 113171113714191919191476--------589ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202201004181036100418 บ้านโนนงิ้วงาม หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม --------619114111151121576318191203779ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202211004191036100419 บ้านหนองช้างเอก หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 31412193316151314161276--------369ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202231003791036100379 บ้านหนองสามขา หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 414151133613131612161266--------399ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202241003801036100380 บ้านโปร่ง หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 219151163615191314121296--------459ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202251003831036100383 บ้านโนนคูณ หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 1151--62112141212121136--------198ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202261003911036100391 บ้านหนองแกหนองโน หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ --111711821011119116171141676--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202281004211036100421 หนองพอกกองศรี หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ --8112120211161141151171191826--------1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202301004231036100423 หนองแต้วรวิทย์ หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ --8151132411011316113191556--------688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202311004241036100424 โคกม่วงศึกษา หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ --61611225151812111191406--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202321004251036100425 บ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ --101811826161816191111466--------648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202341004271036100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่ หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ --719116241911118110191516--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202351003891036100389 โนนศิลาเหล่าเกษตร หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 1111315321512151--11155--------208ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202361003901036100390 บ้านเหล่ากาดย่า หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 5121--72511131113131166--------238ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202381003861036100386 บ้านเลิงทุ่ม หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา --61611228191511017171466--------588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202391003871036100387 บ้านโคกไพรวัน หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 41311183316191814171376--------459ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202401003881036100388 บ้านโสกหว้าโนนหอม หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา --121111232111101101221161271966--------1198ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202411003841036100384 บ้านหลุบคา หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา --2141625171617161914069191712537111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202431005891036100589 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 5111113129381611111114191496--------789ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202451005911036100591 บ้านคลองบอน คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร --101911929181516191101476--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202471006261036100626 บ้านดงกลาง ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง --8113121212191811418113164681414116310111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202481006271036100627 บ้านดงใต้ ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง --1011112121311111019111171616--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202491006291036100629 บ้านหนองตากล้า ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง --1211012225112111114110161586--------808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202501006301036100630 บ้านกุดแคน ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง --413172716141313111246--------318ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202511006201036100620 บ้านท่าศาลา ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง --71911621011514110111171576--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202521006231036100623 บ้านโคกนกทา ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง --11141152418131913161336--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202541005921036100592 บ้านดงบัง ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 8171311832121413151512162111011214338212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202561005961036100596 บ้านนาบัว ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 61917122371111216111191466--------689ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202571006181036100618 บ้านหินรอยเมย ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 1121711038171311019151426--------529ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202581005981036100598 บ้านนาเกาะ ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 1516112133391161101141191141826--------1159ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202591005991036100599 บ้านน้ำอุ่น ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา --51711221017181716151436--------558ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202621006061036100606 บ้านโนนหัวนา ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 1414131213618141919181446--------659ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202631005971036100597 บ้านทุ่งพระ ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ --6171132517161118151326131181613738211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202641006011036100601 บ้านห้วยแก้ว ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 91711112737110191819151486--------759ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202651006021036100602 บ้านห้วยไห ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ --314172615141817151356--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202661006031036100603 บ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 516181193217141514121246--------439ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202671006041036100604 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ --8121102413141815161306--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202681006051036100605 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ --6151112214141314151226--------338ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202701006081036100608 บ้านน้ำทิพย์ ทุ่งลุยลายคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 416171173613161915141336--------509ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202731006251036100625 บ้านโนนโจด โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ --519114291101101816191526--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202741006281036100628 บ้านโนนสง่า โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ --8181162151141151191171121926--------1088ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202761006221036100622 บ้านโสกมะตูม โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ --12114126213110122113115161796--------1058ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202771006241036100624 บ้านโจดกลาง โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 4112161223711111316115191616--------839ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202781006171036100617 บ้านดอนอุดม ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง --11116127214110119120113171836--------1108ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202831006151036100615 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ----313121314141----134--------165ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202841006161036100616 บ้านปากช่องผาเบียด ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง --817115281111131101121121666--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


333 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version 2020.07