1,470

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา28519.39%
ข้อมูลสถานศึกษา17011.56%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1238.37%
ผลสอบ O-Net966.53%
สถิติ/บริการ855.78%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ755.10%
คณะกรรมการ694.69%
นร.จำแนกตามอายุ594.01%
บุคลากรเกษียณอายุ583.95%
รายงานบริหารงบประมาณ523.54%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกตามความพิการ483.27%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง473.20%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส442.99%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง432.93%
แนวโน้ม จำนวน นร.412.79%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน392.65%
โครงการในโรงเรียน362.45%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.241.63%
นร.จำแนกตามสัญชาติ221.50%
นร.จำแนกตามศาสนา201.36%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน171.16%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน171.16%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก3
ปริญญาโท20
ปริญญาตรี57
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา1
รวม82

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก5
ปริญญาโท0
ปริญญาตรี0
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม5

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา