1,893

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา44223.35%
ข้อมูลสถานศึกษา23012.15%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1869.83%
ผลสอบ O-Net1055.55%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1045.49%
สถิติ/บริการ965.07%
คณะกรรมการ794.17%
บุคลากรเกษียณอายุ774.07%
นร.จำแนกตามอายุ653.43%
รายงานบริหารงบประมาณ623.28%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง512.69%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง512.69%
นร.จำแนกตามความพิการ502.64%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส482.54%
แนวโน้ม จำนวน นร.462.43%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน452.38%
โครงการในโรงเรียน422.22%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.281.48%
นร.จำแนกตามศาสนา231.22%
นร.จำแนกตามสัญชาติ231.22%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน211.11%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน191.00%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก3
ปริญญาโท20
ปริญญาตรี57
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา1
รวม82

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก5
ปริญญาโท0
ปริญญาตรี0
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม5

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา