คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
คณะกรรมการอำนวยการ
    คณะกรรมการพัฒนาระบบ
      333 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
      Version 2020.07